ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
 
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
-
 
* สำรวจภาวะการผลิตแลการค้ามันสำปะหลังฤดูการผลิต ปี 2557/58      คลิ๊ก
 
* ข่าวประชาสัมพันธ์ จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย    คลิ๊ก
 
* การถ่ายทอดความรู้ภาคการเกษตรสู่ประชาชน งาน "เกษตรร่วมใจบริการประชาชนเทิดไท้องค์ราชินี" ปี ๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ กรมการข้าว กรุงเทพฯ       คลิ๊ก
 
* "ชันโรง" แมลงตัวเล็กแต่มากคุณค่าที่น่าจับตามองในยุคนี้ ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงชันโรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล       คลิ๊ก
 
* กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดงานแถลงข่าวการทำ MOU ระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดกับผู้ประกอบการโรงแรม ภัตตาคาร ภายใต้โครงการส่งเสริมการบริโภคสับปะรดผลสด วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หองประชุมเกาะหลัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   คลิ๊ก
 
* อัตราราคางานต่อหน่วย   คลิ๊ก
 
* การเก็บข้อมูลและระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบการผลิตการตลาด ชันโรง ผึ้งโพรง และด้วงสาคู จ.นครศรีธรรมราช    คลิ๊ก
 
* การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น     คลิ๊ก
 
* ภาคเอกชนผู้ผลิตกัมมันต์ เข้าพบผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร หนุนให้ส่งเสริมปลูกมะพร้าว     คลิ๊ก
 
* ติดตามงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศ (Zoning) ในการส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่นาไม่เหมาะสม แต่เหมาะสมกับการปลูกอ้อย      คลิ๊ก
 
* ขอเชิญเจ้าหน้าที่เกษตร จากจังหวัด 40 จังหวัด และ เขต 9 เขต เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพร้อมสู่การรับรองมาตรฐานระดับ ASEAN GAP วันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ    คลิ๊ก
 
* การสัมมนาเชื่อมโยงการผลิตการตลาดแมลงเศรษฐกิจ (ครั่ง) ณ จังหวัดลำปาง    คลิ๊ก
 
* การบังคับใช้กฎหมายอาญาอิสลามในบรูไนดารุสลาม    คลิ๊ก
 
* ประชาสัมพันธ์ G-CON     คลิ๊ก
 
* พื้นที่การส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงานในฤดูฝน     คลิ๊ก
 
* การปลูกและดูแลรักษาพืชผักในช่วงฤดูฝน     คลิ๊ก
 
* กิจกรรมการพัฒนาระบบการผลิตการตลาด เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยฯ ณ จังหวัดขอนแก่น     คลิ๊ก
 
 
* แจ้งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร และประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ    คลิ๊ก
 
* ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖     คลิ๊ก
 
* ขอแจ้งการปิดเส้นทางหน้าตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร     คลิ๊ก
 
* ผัก และสมุนไพรพื้นบ้าน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ช่วยเศรษฐกิจครัวเรือน ในงานสีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ปี ๒๕๕๗     คลิ๊ก
 
* เชิญ ชม ชิม ลิ้นจี่สด รสดี มีคุณภาพ จาก 4 จังหวัดภาคเหนือ ณ ตลาด อตก. ระหว่างวันที่ 21-25  พ.ค. 2557 นี้     คลิ๊ก
 
* อบรมเจ้าหน้าที่ เรื่องการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า      คลิ๊ก
 
* การติดตามงานส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ ณ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และจังหวัดเลย       คลิ๊ก
 
* การติดตามสถานการณ์แมลงเศรษฐกิจ (จิ้งหรีด) ณ จังหวัดสระแก้ว      คลิ๊ก
 
* ประชุมคณะทำงานด้านจัดทำข้อมูลรายงานสถานการสินค้าเกษตร      คลิ๊ก
 
* ต้อนรับเมศกาล "ลิ้นจี่สด รสอร่อย จากภาคเหนือ" ฤดูกาลผลิตปี 2557     คลิ๊ก
 
* ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอ เรื่องเพื่อนำความกราบบังคมฑูลพระกรุณา      คลิ๊ก
 
* การเฝ้าระวังศัตรูระบาด และการวางแผนการใช้น้ำในภาวะฝนทิ้งช่วง หลังจากการปลูกพืช       คลิ๊ก
 
* เทคนิคการจัดการรูปภาพในงานเขียนข่าวประชาสัมพันธ์        คลิ๊ก
 
* การเลื่อนระยะเวลาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์       คลิ๊ก
 
* การบำรุงรักษาตออ้อยหลังการเก็บเกี่ยว     คลิ๊ก
 
* ติดตามการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร หลักสูตรกรีดยาง ทำยางแผ่นดิบ และยางก้อนถ้วยคุณภาพดี     คลิ๊ก
 
* การส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงาน       คลิ๊ก
 
* เชิญชวนชาวนาในภาคใต้รีบมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๖/๕๗ ก่อนหมดเวลา         คลิ๊ก
 
* การติดตามสถานการณ์แมลงเศรษฐกิจ (ผึ้งพันธุ์) ณ จังหวัดพิษณุโลก ลำพูน และเชียงใหม่     คลิ๊ก
 
* การติดตามสถานการณ์แมลงเศรษฐกิจ (ผึ้งพันธุ์) ณ จังหวัดพิษณุโลก ลำพูน และเชียงใหม่     คลิ๊ก
 
* การติดตามสถานการณ์แมลงเศรษฐกิจ (ผึ้งพันธุ์) ณ จังหวัดพิษณุโลก ลำพูน และเชียงใหม่     คลิ๊ก
 
* ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อม การดำเนินงานเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดี ทดแทนสวนเก่า      คลิ๊ก
 
* ส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า FTA       คลิ๊ก
 
* การหารืองานเชื่อมโยงด้านการตลาดและโลจีสติกส์สินค้าเกษตรแนวตะเข็บชายแดน        คลิ๊ก
 
* โครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า AFTA        คลิ๊ก
 
* การบริหารจัดการสินค้าเกษตร การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว     คลิ๊ก
 
* กล้วยไม้ไทย...ก้าวไกลสู่ตลาดโลก      คลิ๊ก
 
* การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตกาแฟ โครงการปรับโครงสร้าง      คลิ๊ก
 
* มิติใหม่การบริหารจัดการสินค้าเกษตร "ZERO SURPLUS"    คลิ๊ก
 
* การส่งเสริมการผลิตสมุนไพรสู่มาตรฐาน    คลิ๊ก
 
* มหัศจรรย์ของผึ้ง       คลิ๊ก
 
* ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก)    คลิ๊ก
 
* การประชุมมอบนโยบายโครงการระดมความช่วยเหลือเพื่อชาวนาไทย วันพุธ ที่ 19 มีนาคม 2557       คลิ๊ก
 
* ประชาสัมพันธ์การจัดงาน International Horticulture Goyang Korea 2014      คลิ๊ก
 
* ประกาศสอบราคากรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่ ส. ๑/๒๕๕๗ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาศึกษาสำรวจ วิเคราะห์ และจัดทำแผนที่สวนกล้วยไม้คุณภาพ     คลิ๊ก
 
* การเชื่องโยงด้านการตลาดและโลจีสติกส์สินค้าเกษตรแนวตะเข็บชายแดน จังหวัดมุกดาหาร    คลิ๊ก
 
* โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย ปี ๒๕๕๖     คลิ๊ก
 
* ขอเชิญร่วมส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ ในงาน 115th China Import and Export Fair (Conton Fair) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน    คลิ๊ก
 
* เตือนภัยแล้งสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ในการเตรียมท่อนพันธุ์สำหรับฤดูกาลใหม่      คลิ๊ก
 
* ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ฯ พืชสวนเลย     คลิ๊ก
 
* โครงการศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ และจัดทำแผนที่สวนกล้วยไม้คุณภาพ     คลิ๊ก
 
* การจัดงาน Fruit Logistica ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 5-7 ก.พ. 2557    คลิ๊ก
 
* โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพพืชผักวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า    คลิ๊ก
 
 
* การถ่ายทอดความรู้สู่เจ้าหน้าที่ (TOT) เทคนิคการผลิตขยายนางพญาผึ้งสายพันธุ์ดีจากอาร์เจนตินา    คลิ๊ก
 
* การจัดทำระบบ MRCF ในงานส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ     คลิ๊ก
 
* ดาวน์โหลด แบบการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ สสจ.   คลิ๊ก
 
* ดาวน์โหลด แบบการเขียนข่าววิชาการ สสจ.   คลิ๊ก
 
* เกษตรกรดีเด่นด้านพืชไร่ ปี 2557 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)    คลิ๊ก
 
* ผลการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัย     คลิ๊ก
 
* เจ้าหน้าที่ กสก. ฝึกอบรมการผลิตขยายนางพญาผึ้ง ณ ประเทศอาร์เจนตินา   คลิ๊ก
 
* ข่าว "ส่งออกกล้วยไม้ไทยลด รัฐเสริมมาตรการ"    คลื๊ก
 
ประชาสัมพันธ์กองคลัง
 
* ขอเชิญชมงานเกษตรแฟร์ & OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-26 ก.พ. 2557    คลิ๊ก
 
* งานเกษตรแฟร์ ปากช่อง 56 ระหว่างวันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2556    คลิ๊ก
 
* ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖    คลิ๊ก
 
* ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่องสุดยอดพันธุ์พืชไทย..ก้าวไกลสู่อาเซียน     คลิ๊ก
 
* รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๖๖๗     คลิ๊ก
 
* ประชาสัมพันธ์กองคลัง   คลิ๊ก
 
* เชิญชมงาน FLORA IN THE CITY "อลังการประติมากรรมดอกไม้ ในเมืองมหัศจรรย์   คลิ๊ก
 
* เชิญชมงานกุหลาบเหมันต์เชียงใหม่ 2556    คลิ๊ก
 
* ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2557    คลิ๊ก
 
* ประกาศ เรื่องการรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2557    คลิ๊ก
 
* การจัดงาน Asis Fruit Logitica 2013 ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2556 ณ เขตบริหารพิเศษ ฮ่องกง    คลิ๊ก
 
* แผนผังการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ผลไม้ในต่างประเทศ     คลิ๊ก
 
* เชิญประกวดและชมงาน "ช้างชนช้าง" ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2557 ณ สวนกล้วยไม้ สุวรรณภูมิออร์คิด กำแพงแสน นครปฐม     คลิ๊ก
 
* ขอเชิญชมงาน "มหัศจรรย์กล้วยไม้งาม จ.ระยอง" วันที่ 11-15 กันยายน 2556 ณ โครงการ T.garden สวรรค์ของคนรักต้นไม้ จังหวัดระยอง   คลิ๊ก
 
* ประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงดอกไม้ประจำปี ๒๕๕๗ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง    คลิ๊ก
 
* ประชาสัมพันธ์กองคลัง    คลิ๊ก
 
* ขอเชิญเข้าอบรม หลักสูตร "การประเมินคุณภาพกล้วยไม้เพื่อการพัฒนาพันธุ์และตัดสินการประกวด"     คลิ๊ก
 
* ขอเชิญชวนบริจากเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย     คลิ๊ก
 
* ดาวน์โหลด การสัมมนาเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสมุนไพร ปี ๒๕๕๖    คลิ๊ก
 
* ขอเชิญร่วมงานจัดแสดงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับในสาธารณรัฐอิตาลี    คลิ๊ก
 
* ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 36   คลิ๊ก
 
* ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม     คลิ๊ก
 
* การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและการชำระค่าดอกเบี้ยประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ธนาคารอารคารสงเคราะห์   คลิ๊ก
 
* โครงการจำหน่าย..เพื่อเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร    คลิ๊ก
 
* การเสวนาค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฉบับที่ ๓ ครั้งที่ ๒    คลิ๊ก
 
* มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม    คลิ๊ก
 
* มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและเพิ่มขีดความสามารถ   คลิ๊ก
 
* ขอเชิญเที่ยวงาน "กุหลาบเหลือง โคราชบาน" ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๙-๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ ณ สวนอนุสรณ์สถาน ใกล้ลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม)    คลิ๊ก
 
* ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลการผลิตสับปะรดผลสด    คลิ๊ก
 
* ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในเชิงการค้า (ปี ๒๕๕๖)    คลิ๊ก
 
* ติดตามการดำเนินการสนับสนุนกล้วยไม้ตามภารกิจและศักยภาพ    คลิ๊ก
 
* แนวทางในการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ของสำนักเลขานุการกรม   คลิ๊ก
 
 
  1  2 3
............................................................................................................................
 
 
............................................................................................................................