แผนที่ตั้งสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
 
 
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ชั้น 5 อาคารเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
** Department of Agricultural Extention 2143/1 Phaholyothin RD. Chatuchak Bangkok 10900 Thailand **
E-mail : agriman@doae.go.th and inapaipong@hotmail.com