แนะนำ สสจ. / บทบาทหน้าที่ / วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ / โครงสร้างหน่วยงาน / คณะผู้บริหาร/บุคลากร / หน่วยงานใน สสจ. / แผนที่ตั้งสำนักงาน
 
บทบาทหน้าที่
  1. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี และประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร
  2. กำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมการผลิต และการจัดการสินค้าเกษตร
  3. ให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิต และการจัดการสินค้าเกษตร
  4. เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการส่งเสริมการผลิต และการจัดการผลผลิตทางการเกษตร
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย (ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ชั้น 5 อาคารเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
** Department of Agricultural Extention 2143/1 Phaholyothin RD. Chatuchak Bangkok 10900 Thailand **
E-mail : agriman@doae.go.th and inapaipong@hotmail.com