ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
 
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
-
 
* การปลูกถั่วเขียวทดแทนนาปรัง ปี 2559/2560    คลิ๊ก
 
* เอกสารประกอบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ ในการเป็นวิทยากรหลัก ด้านเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-30 พ.ย. 2559 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-3 ธ.ค. 2559      คลิ๊ก
 
* การประชุมหารือแบบทวิภาคี ระหว่างคณะผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพยุโรป และฝ่ายไทย วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง 111 อาคาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ    คลิ๊ก
 
* การสัมมนา "โอกาสทองจิ้งหรีดไทยไปอียู : แมลงเศรษฐกิจเปลี่ยนโลก" วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชาสโมสร 2 โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น    คลิ๊ก
 
* การสัมมนา "เจาะลึกระเบียบอาหารใหม่อียู : ปูทางตลาดสินค้าเกษตรไทย" วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนต์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ     คลิ๊ก
 
* โครงการอบรมฟรี จัดที่มหาวิทยาลัยสุโขทันธรรมาธิราช     คลิ๊ก
 
* เกษตรเลย แนะ ชีวิตปลอดภัย ยางได้คุณภาพด้วยกรดฟอร์มิก     คลิ๊ก
 
* การถอดองค์ความรู้ การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรณี : แปลงใหญ่ต้นแบบข้าว ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์     คลิ๊ก
 
* การเลี้ยงชันโรง จังหวัดสมุทรสงคราม      คลิ๊ก
 
* การติดตามงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง) ปี 2559        คลิ๊ก
 
* การประชุมจัดทำสื่อวีดีทัศน์ เรื่อง การผลิตถั่วเหลืองหลังนา     คลิ๊ก
 
* การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    คลิ๊ก
 
* การปลูกพืชผักสมุนไพรไทยในเนเธอร์แลนด์    คลิ๊ก
 
 
* การจัดการตัวต่อ...แมลงศัตรูผึ้ง     คลิ๊ก
 
* การประชาสัมพันธ์สมุนไพรไทย ในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์      คลิ๊ก
 
* สัมมนาเชิงปฏิบัติการคลัสเตอร์..กล้วยไม้      คลิ๊ก
 
* การเก็บตัวอย่างผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera) เพื่อตรวจ DNA       คลิ๊ก
 
* การส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนข้าวนาปรัง ปี 2559/60     คลิ๊ก
 
 
* โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ้อย แปลงพันธุ์อ้อยสะอาด ลดปัญหาโรคใบขาว     คลิ๊ก
 
* สัมมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผัก ครั้งที่ 2 วันที่ 28-30 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก     คลิ๊ก
 
* ภาพกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับปลอดภัย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘     คลิ๊ก
  * การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงด้วงสาคู ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙     คลิ๊ก
  * ผึ้งหลวง...เลี้ยงได้ที่ควนโส จังหวัดสงขลา     คลิ๊ก
  * การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทย ในงาน Seoul Food & Hotel 2016 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี      คลิ๊ก
 
* การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบูรณาการมาตรการช้วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ปี 2558/59 (มาตรการที่ 1 และมาตรการที่ 4)        คลิ๊ก
 
* งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13      คลิ๊ก
 
* การติดตามงานคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2559      คลิ๊ก
 
* การสำรวจทบทวนภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลังฤดูการผลิต ปี 2558/59      คลิ๊ก
 
* การติดตามงานศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกลูถั่วชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2559       คลิ๊ก
 
* การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคริ่อนยุทธศาสตร์กลางเมล็ดพันธุ์ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์      คลิ๊ก
 
* ข่าวกล้วยไม้ในงาน EXPO 2016 Antalya ในสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมของประเทศตุรกี       คลิ๊ก
 
* การประชุมเชื่อมโยงคลัสเตอร์กล้วยไม้ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร     คลิ๊ก
 
* ภาพกิจกรรม "เดอะมอลล์ พฤกษาสยาม" คั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2559 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพฯ     คลิ๊ก
 
* หนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด เรื่องเร่งรัดส่งผลการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่ขอรับการประเมินแปลง GAP เบื้องต้น      คลิ๊ก
 
* ผลการเจรจาธุรกิจ ในงานสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน      คลิ๊ก
 
* สรุปภาพกิจกรรมโครงการความร่วมมือด้านการเลี้ยงผึ้ง ผลิตภัณฑ์ผึ้ง และการตลาด ภายใต้กรอบความร่วมมือไทย-อาเจนตินา วันที่ 26-29 เมษายน 2559       คลิ๊ก
 
* การเจรจาธุรกิจ ในงานสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน       คลิ๊ก
 
* วันสาธิการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนาจังหวัดพิจิตร       คลิ๊ก
 
* การบำรุงรักษาอ้อยหลังการเก็บเกี่ยว      คลิ๊ก
 
* การฝึกอบรมหลักสูตร วิทยากรสับปะรด ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2559      คลิ๊ก
 
* การพัฒนาระบบตลาดเกษตรกรออนไลน์       คลิ๊ก
 
* โครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า AFTA       คลิ๊ก
 
* ตลาดเกษตรกร (Farmer Market)       คลิ๊ก
 
* ความก้าวหน้า โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม        คลิ๊ก
 
* กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมแล้ว รับมือสถานการณ์เค็ม ปี ๒๕๕๙       คลิ๊ก
 
* การติดตามงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ)      คลิ๊ก
 
* การประชุมการดำเนินงานส่งเสริมแมลงฌศรษกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙      คลิ๊ก
 
* ข่าวเตือนเกษตรผู้เลี้ยงผึ้งพันธุ์      คลิ๊ก
 
* ข่าวเตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่    คลิ๊ก
 
* ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ไทยในต่างประเทศ ปี   ๒๕๕๙     คลิ๊ก
  * ภาพกิจกรรมสรุปผลการติดตามงานการเลี้ยงผึ้งชันโรงฯ ณ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก     คลิ๊ก
  * ภาพกิจกรรมการติดตามงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (แมลงเศรษฐกิจ) ณ จังหวัดอุตรดิตถ์      คลิ๊ก
  * การจัดนิทรรศการเรื่อง "การทดสอบศักยภาพการผลิตน้ำผึ้งคุณภาพดี ด้วยรังผึ้งมาตรฐานสองชั้น"       คลิ๊ก
  * ห้องข่าว NBT รายงาน...แนะเกษตรกร ปลูกข้าวโพดแทนข้าว ในฤดูแล้ง     คลิ๊ก
  * เวธีสาธารณะ : ฟื้นป่าน่าน การจัดการภูเขาข้าวโพด ตอนที่ 2     คลิ๊ก
  * ห้องข่าว NBT กระทรวงเกษตรฯ จัดโซนนิ่ง ปลูกพืชใช้น้ำน้อย ทดแทนข้าวนาปรัง      คลิ๊ก
  * ลูกประคบ : ภูมิปัญญาชาติ กับการพัฒนาสู่สากล      คลิ๊ก
  * ตลาดเกษตร     คลิ๊ก
  * ขอเชิญร่วมจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี ๒๕๕        คลิ๊ก
  * คำแนะนำการดูแลแปลงปลูกมันสำปะหลัง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙        คลิ๊ก
  * การดูแลรักษากล้วยไม้ในสภาวะฝนแล้งและน้ำทะเลหนุน       คลิ๊ก
  * ฤดูแล้วหรือฝนทิ้งช่วง ปลูกสับปะรดควรทำอย่างไร        คลิ๊ก
  * การจัดประกวดแข่งขันด้านพืชสวน โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 17 พ.ย. 2558       คลิ๊ก
  * ดาวน์โหลด เอกสารประกอบโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2559         คลิ๊ก
 
* แผนผังการดำเนินงานตรวจรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต ตามระบบจัดการคุณภาพ GAP พืช    คลิ๊ก
 
* ประโยชน์จากครั่ง    คลิ๊ก
 
* หนองคาย : เมืองเกษตรสีเขียว     คลิ๊ก
 
 
* เกษตรกร...เฮ ต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี ส่งมอบให้เกษตรแล้ว      คลิ๊ก
 
* ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงาม ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5 -28 มิถุนายน 2558  คลิ๊ก
 
* การดำเนินงานโครงการเลี้ยงผึ้งพันธุ์พระตำหนักบ้านสวนปทุม  จังหวัดปทุมธานี     คลิ๊ก
 
* สถานการณ์การเลี้ยงผึ้งและการผลิตน้ำผึ้งลำไยปี 2558      คลิ๊ก
 
* Morning Talk สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เรื่องสู้กับปีงบประมาณใหม่ (การบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ แบบไหนเรียกว่าเอาอยู่ ???) วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ๒     คลิ๊ก
 
* แมลงครั่งเลี้ยงง่าย...สร้างรายได้เป็นอาชีพเสริม    คลิ๊ก
 
* ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง    คลิ๊ก
 
* ประชุมหารือความร่วมมือ กสก. และ สวทช."โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงชันโรงและ ผลิตภัณฑ์"     คลิ๊ก
 
* วิถีเกษตรอินทรีย์ที่แม่มอก     คลิ๊ก
 
* มหกรรมบอนไซและไม้ประดับ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1 วันที่ 31 พ.ค. - 7 มิ.ย. 2558 ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี     คลิ๊ก
 
* งานประกวดกล้วยไม้รองเท้านารี วันที่ 30 พ.ค. 2558 ณ ห้องอาหารการประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ ถนนประชาชื่น     คลิ๊ก
 
* "งานประกวดก้วยไม้ "ถิ่นเอื้องงาม ชากังลาว" วันที่ 23 - 29 พ.ค. 2558 ณ บริเวณลานโพธิ์ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร     คลิ๊ก
 
* ชอเชิญชวนเข้าร่วมงานโครงการส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ไทยในต่างประเทศ ปี 2558      คลิ๊ก
 
* สมุนไพรสู่อินทรีย์ ที่แม่มอก      คลิ๊ก
 
* แปลงรวบรวมพันธุ์สมุนไพรเศรษฐกิจหายาก-ขาดแคลน     คลิ๊ก
 
* การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการผลิตและเชื่อมโยงเครือข่ายสมุนไพร      คลิ๊ก
 
* ยาจู้ ยาตั้ง ลูกคบ      คลิ๊ก
 
* วิสาหกิจชุมชนชีววิถีน้ำเกี๋ยน     คลิ๊ก
 
* พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ กับงาน Horti ASIA 2015    คลิ๊ก
 
* การปลูกและดูแลรักษาพืชสมุนไพรในช่วงฤดูแล้ง       คลิ๊ก
 
* สถานการณ์การผลิตและการตลาดพืชสมุนไพร      คลิ๊ก
 
* การติดตามงานศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน      คลิ๊ก
 
* การดำเนินงานโครงการเมืองเกษตรสีเขียว       คลิ๊ก
 
* คำแนะนำการปลูกและการดูแลรักษาข้าวในช่วงฤดูแล้ง          คลิ๊ก
 
* การดูแลรักษาไม้ผลในฤดูแล้ง          คลิ๊ก
 
* การปลูกและดูแลรักษาพืชตระกูลถั่วหลังนา           คลิ๊ก
 
* การปลูกและการดูแลรักษาพืชไร่ในช่วงฤดูแล้ง     คลิ๊ก
 
* การดูแลสวนยางพาราในช่วงหน้าร้อนฤดูแล้ง       คลิ๊ก
 
* การดูแลรักษาสวนปาล์มน้ำมันในหน้าร้อน     คลิ๊ก
 
* งาน Horti ASIA 2015       คลิ๊ก
 
* เทคโนโลยีจากอาร์เจนตินา ตอนที่ 2 การคัดเลือกนางพญาผึ้งสายพันธุ์ดี    คลิ๊ก
 
* การผลิตผักปลอดภัย แปลงใหญ่       คลิ๊ก
 
* กรมส่งเสริมการเกษตรจัดประกวด "กล้วยไม้สร้างสรรค์"        คลิ๊ก
 
* กรมส่งเสริมการเกษตรรณรงค์คนไทยใช้กล้วยไม้              คลิ๊ก
 
* แบบให้คำแนะนำข้าวอินทรีย์         คลิ๊ก
 
* แบบตรวจประเมินแปลงข้าวอินทรีย์เบื้องต้น         คลิ๊ก
 
* แบบสรุปการตรวจประเมินแปลงข้าวอินทรีย์เบื้องต้น      คลิ๊ก
 
* แบบให้คำแนะนำพืชอินทรีย์       คลิ๊ก
 
* แบบตรวจประเมินแปลงพืชอินทรีย์เบื้องต้น      คลิ๊ก
 
* แบบสรุปผลการประเมินพืชอินทรีย์       คลิ๊ก
 
* แบบคำขอใบรับรองพืชอินทรีย์       คลิ๊ก
 
* แบบบันทึกข้อมูลด้านการจัดการแหล่งผลิตพืชอินทรีย์   คลิ๊ก
 
* มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9001-2556              คลิ๊ก
 
* แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (รายเดี่ยว)        คลิ๊ก
 
* คำขอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (รายเดี่ยว)        คลิ๊ก
 
* แบบบันทึกการตรวจประเมินตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9001-2556 : GAP พืชอาหาร      คลิ๊ก
 
* แบบประเมินแปลงเกษตรกรเบื้องต้น GAP พืชอาหาร       คลิ๊ก
 
* แบบประเมินแปลงเกษตรกรเบื้องต้น GAP ข้าว        คลิ๊ก
 
* ต้นแบบใบประกาศผู้ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้น (GAP)       คลิ๊ก
 
* หนังสือเรียน เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด และเกษตรจังหวัดกรุงเทพฯ เรื่องขอข้อมูลการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์     คลิ๊ก
 
* ขอเชิญเจ้าหน้าที่จาก สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 9 เขต และสำนักงานเกษตรจังหวัด
77 จังหวัด เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าสู่มาตรฐาน ASEAN GAP ระหว่างวันที่  27 - 29 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี     คลิ๊ก
 
* เอกสารประกอบการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ (ข้าว)      คลิ๊ก
 
* เอกสารประกอบการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ (พืชอินทรีย์)    คลิ๊ก
 
* ประกาศรายชื่อบุคคลที่กำหนดตามมาตรา ๔ มาตรา ๕ ฯ     คลิ๊ก
 
* การจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นสุดท้ายประจำฤดูการผลิตปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘     คลิ๊ก
 
* ภาพการต้อนรับเจ้าหน้าที่จากประเทศฝรั่งเศส เพื่อนำขอมูลทำเอกสาร Tea Thailand     คลิ๊ก
 
* การกระจายผลผลิตสับปะรดในช่วงปลายปี ๒๕๕๘      คลิ๊ก
 
* ขอให้ส่งข้อมูลบุคคลและแบบแสดงผลงาน    คลิ๊ก
 
* ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ภูมิภาคเอเซียใต้ : โอกาสใหม่ทางการค้า การลงทุน"      คลิ๊ก
 
* ภาพข่าวงาน "มหกรรมส่งเสริมการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน ปี ๒๕๕๗" ณ Hall ๕ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ    คลิ๊ก
 
* นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมน้ำผึ้งคุณภาพ สุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์ผึ้ง" ณ Gourmet Market ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน     คลิ๊ก
 
* ท่านรอง อธส. ไพรัช หวังดี แถลงข่าว "มหกรรมน้ำผึ้งคุณภาพ สุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์ผึ้ง" รายการ "คนไทยหัวใจเกษตร" ทางสถานีโมเดิร์นไนท์ทีวี และ Farm Channel     คลิ๊ก
 
* ข่าวประชาสัมพันธ์ จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย     คลิ๊ก
 
* กลยุทธ์ทางการตลาดสินค้าเกษตร "หนทางการแก้ไขปัญหาทางการตลาดสินค้าเกษตร"      คลิ๊ก
 
   1  2  3 
............................................................................................................................
จำนวนผู้เข้าชม (28/08/2008)
www.karaoke-music-machines.com
............................................................................................................................