ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
 
  - คู่มือปฏิบัติงานโครงการ ปี ๒๕๖๑
  - ยุทธศาสตร์สินค้า
  - คณะทำงาน
  - แนวทางปฏิบัติงานในปี ๒๕๕๕
  -  แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  - ผลการดำเนินงาน สสจ.
  - ทางเลือกโครงการและกิจกรรม
a
  -  สถานการณ์สินค้าเกษตร
  - Crop requirement
  - ข้อมูลบริหารจัดการความเสี่ยง
a
  - ข้อมูลการผลิตการตลาด สินค้าเกษตร
  - รายงานผลการวิจัย
  - คู่มือการปลูกพืช
---
 
     
   
 
 
 
 
 
 
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้นำ  
 
หลักสูตร การลดต้นทุนการผลิตกล้วยไม้ และผลิตกล้วยไม้ปลอดภัย
  วันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
  ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
 
  - หนังสือเวียน
  - คำสั่ง สสจ.
  - งานการเงิน/พัสดุ
  - MOU สสจ.
 
 
.......................................................................
         
ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่
ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล
ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก
ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชหลังนา
ส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร
ไม้ยืนต้น และยางพารา
ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร
   
.......................................................................
-
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
 

* จดหมายข่าว คลัสเตอร์กล้วยไม้ (ฉบับที่ 1/2561)
*
ฝนแล้ง - น้ำทะเลหนุน ดูแลกล้วยไม้อย่างไร ?
*
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กทม.
* จดหมายข่าว คลัสเตอร์กล้วยไม้ (ฉบับที่ 4/2560)
*
เงื่อนไข และใบสมัคร ในการคัดเลือกเข้าร่วมจำหน่ายกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 6-26 พฤศจิกายน 2560
*
จดหมายข่าว คลัสเตอร์กล้วยไม้ (ฉบับที่ 1-3/2560)
* สานสัมพันธ์ไทย- ยูนนาน
*
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ผลการประกวดแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
*
ผู้นำเข้าสาธารณรัฐตุรกีพบผู้ผลิตไม้ดอกไม้ประดับไท
*
ประชาสัมพันธ์แหล่งจำหน่ายดาวเรือง
*
งานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ "พฤกษานนท์ 60"
*
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี"
*
เอกสารวิชาการมันสำปะหลัง
*
มาตรฐานเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว
*
ชีววิธีที่บ้านน้ำเกี๋ยน
*
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่พืชสมุนไพร
*
แมลงผสมเกสร...การเพิ่มผลิตภาพการผลิตพืช
*
แผนปฏิบัติงานการดำเนินงานจัดการความรู้ (KM Action Plan)
*
เอกสารการสัมมนาพืชสมุนไพร ระหว่างวันที่ 22-24 ก.พ. 2560
*
คำแนะนำการปลูกพืชผักในพื้นที่หลังน้ำท่วม
*
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกษตรหลักสูตรการผลิตพืชผักอินทรีย์ (Training of Programme on Organic Vegetable Production) ระหว่างวันที่ 16-27 มกราคม 2560 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

.......................................................................
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
  เว็บไซต์ สสจ.
 
 เปิดเว็บไซต์  29/12/2007 } ปรับปรุงล่าสุด 26/06/2011 } ผู้เข้าชมที่ผ่านมา 102,992 ราย
 จำนวนผู้เข้าชม    10/11/2017       
 
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................