ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
 
  - คู่มือปฏิบัติงานโครงการ ปี ๒๕๕๘
  - ยุทธศาสตร์สินค้า
  - คณะทำงาน
  - แนวทางปฏิบัติงานในปี ๒๕๕๕
  - แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘/๕๙
  - ผลการดำเนินงาน สสจ.
  - ทางเลือกโครงการและกิจกรรม
a
  - สถานการณ์สินค้าเกษตร
  - Crop requirement
  - ข้อมูลบริหารจัดการความเสี่ยง
a
  - ข้อมูลการผลิตการตลาด สินค้าเกษตร
  - รายงานผลการวิจัย
  - คู่มือการปลูกพืช
---
 
     
   
 
 
 
 
 
 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา  
 
ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
  ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
  ณ โรงแรมบ้านปู รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดตราด
 

  - หนังสือเวียน
  - คำสั่ง สสจ.
  - งานการเงิน/พัสดุ
  - MOU สสจ.
 
 
.......................................................................
         
ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่
ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล
ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก
ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชหลังนา
ส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร
ไม้ยืนต้น และยางพารา
ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร
   
.......................................................................
-
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
 

* เกษตรเลย แนะ ชีวิตปลอดภัย ยางได้คุณภาพด้วยกรดฟอร์มิก
*
งานส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ไทย ณ สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 23 - 30 สิงหาคม 2559
*
งานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
*
การถอดองค์ความรู้ การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรณี : แปลงใหญ่ต้นแบบข้าว ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
*
การเลี้ยงชันโรง จังหวัดสมุทรสงคราม
*
การติดตามงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง) ปี 2559
*
การประชุมจัดทำสื่อวีดีทัศน์ เรื่อง การผลิตถั่วเหลืองหลังนา
*
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
*
การปลูกพืชผักสมุนไพรไทยในเนเธอร์แลนด์

.......................................................................
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
  เว็บไซต์ สสจ.
 
 เปิดเว็บไซต์  29/12/2007 } ปรับปรุงล่าสุด 26/06/2011 } ผู้เข้าชมที่ผ่านมา 42,793 ราย
 จำนวนผู้เข้าชม    26/06/2011        Website counter
 
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................