ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
 
  - คู่มือปฏิบัติงานโครงการ ปี ๒๕๕๘
  - ยุทธศาสตร์สินค้า
  - คณะทำงาน
  - แนวทางปฏิบัติงานในปี ๒๕๕๕
  - แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  - ผลการดำเนินงาน สสจ.
  - ทางเลือกโครงการและกิจกรรม
a
  - สถานการณ์สินค้าเกษตร
  - Crop requirement
  - ข้อมูลบริหารจัดการความเสี่ยง
a
  - ข้อมูลการผลิตการตลาด สินค้าเกษตร
  - รายงานผลการวิจัย
  - คู่มือการปลูกพืช
---
 
     
   
 
 
 
 
 
 
  Morning Talk สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  
 
เรื่องสู้กับปีงบประมาณใหม่ (การบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ แบบไหนเรียกว่าเอาอยู่ ???)
  วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.
  ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ๒
 

  - หนังสือเวียน
  - คำสั่ง สสจ.
  - งานการเงิน/พัสดุ
  - MOU สสจ.
 
 
.......................................................................
         
การอบรมเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (มันสำปะหลัง) ปี 2558  วันที่ 13 – 15 มกราคม 2558
ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่
ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล
ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก
ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชหลังนา
ส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร
ไม้ยืนต้น และยางพารา
ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร
   
.......................................................................
-
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
 
 

* แผนผังการดำเนินงานตรวจรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต ตามระบบจัดการคุณภาพ GAP พืช
*
ประโยชน์จากครั่ง
*
หนองคาย : เมืองเกษตรสีเขียว
*
เอกสารสัมมนา โครงการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน
*
การจัดงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยในงาน The 8th
Thailand Grand Fair ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน เนการาบรูไนดารุสซาลาม

*
เกษตรกร...เฮ ต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี ส่งมอบให้เกษตรแล้ว
*
ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงาม ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5 -28 มิถุนายน 2558
*
การดำเนินงานโครงการเลี้ยงผึ้งพันธุ์พระตำหนักบ้านสวนปทุม  จังหวัดปทุมธานี
*
สถานการณ์การเลี้ยงผึ้งและการผลิตน้ำผึ้งลำไยปี 2558
* แมลงครั่งเลี้ยงง่าย...สร้างรายได้เป็นอาชีพเสริม
* ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
* ประชุมหารือความร่วมมือ กสก. และ สวทช."โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงชันโรงและผลิตภัณฑ์"
* วิถีเกษตรอินทรีย์ที่แม่มอก
*
มหกรรมบอนไซและไม้ประดับ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1 วันที่ 31 พ.ค. - 7 มิ.ย. 2558 ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี
*
งานประกวดกล้วยไม้รองเท้านารี วันที่ 30 พ.ค. 2558 ณ ห้องอาหารการประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ ถนนประชาชื่น
*
"งานประกวดก้วยไม้ "ถิ่นเอื้องงาม ชากังลาว" วันที่ 23 - 29 พ.ค. 2558 ณ บริเวณลานโพธิ์ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร
*
ชอเชิญชวนเข้าร่วมงานโครงการส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ไทยในต่างประเทศ ปี 2558
*
สมุนไพรสู่อินทรีย์ ที่แม่มอก
*
แปลงรวบรวมพันธุ์สมุนไพรเศรษฐกิจหายาก-ขาดแคลน
*
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการผลิตและเชื่อมโยงเครือข่ายสมุนไพร
*
ยาจู้ ยาตั้ง ลูกคบ
*
วิสาหกิจชุมชนชีววิถีน้ำเกี๋ยน
*
พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ กับงาน Horti ASIA 2015

.......................................................................
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
  เว็บไซต์ สสจ.
 
 เปิดเว็บไซต์  29/12/2007 } ปรับปรุงล่าสุด 26/06/2011 } ผู้เข้าชมที่ผ่านมา 42,793 ราย
 จำนวนผู้เข้าชม    26/06/2011        Website counter
 
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................