ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
 
  - คู่มือปฏิบัติงานโครงการ ปี ๒๕๕๘
  - ยุทธศาสตร์สินค้า
  - คณะทำงาน
  - แนวทางปฏิบัติงานในปี ๒๕๕๕
  - แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘/๕๙
  - ผลการดำเนินงาน สสจ.
  - ทางเลือกโครงการและกิจกรรม
a
  - สถานการณ์สินค้าเกษตร
  - Crop requirement
  - ข้อมูลบริหารจัดการความเสี่ยง
a
  - ข้อมูลการผลิตการตลาด สินค้าเกษตร
  - รายงานผลการวิจัย
  - คู่มือการปลูกพืช
---
 
     
   
 
 
 
 
 
 
  นายสำราญ สาราบรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  
 
เข้าร่วมสังเกตการณ์การสัมมนาฯ แปลงใหญ่
  ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
  ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา
 

  - หนังสือเวียน
  - คำสั่ง สสจ.
  - งานการเงิน/พัสดุ
  - MOU สสจ.
 
 
.......................................................................
         
การอบรมเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (มันสำปะหลัง) ปี 2558  วันที่ 13 – 15 มกราคม 2558
ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่
ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล
ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก
ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชหลังนา
ส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร
ไม้ยืนต้น และยางพารา
ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร
   
.......................................................................
-
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
 

* การติดตามงานคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2559
*
การสำรวจทบทวนภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลังฤดูการผลิต ปี 2558/59
*
การติดตามงานศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกลูถั่วชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2559
*
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคริ่อนยุทธศาสตร์กลางเมล็ดพันธุ์ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
*
ข่าวกล้วยไม้ในงาน EXPO 2016 Antalya ในสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมของประเทศตุรกี
*
การประชุมเชื่อมโยงคลัสเตอร์กล้วยไม้ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
*
ภาพกิจกรรม "เดอะมอลล์ พฤกษาสยาม" คั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2559 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพฯ
* หนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด
เรื่องเร่งรัดส่งผลการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่ขอรับการประเมินแปลง GAP เบื้องต้น
*
ผลการเจรจาธุรกิจ ในงานสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
*
สรุปภาพกิจกรรมโครงการความร่วมมือด้านการเลี้ยงผึ้ง ผลิตภัณฑ์ผึ้ง และการตลาด ภายใต้กรอบความร่วมมือไทย-อาเจนตินา วันที่ 26-29 เมษายน 2559\
*
การเจรจาธุรกิจ ในงานสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
*
วันสาธิการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนาจังหวัดพิจิตร
*
การบำรุงรักษาอ้อยหลังการเก็บเกี่ยว
*
การฝึกอบรมหลักสูตร วิทยากรสับปะรด ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2559

.......................................................................
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
  เว็บไซต์ สสจ.
 
 เปิดเว็บไซต์  29/12/2007 } ปรับปรุงล่าสุด 26/06/2011 } ผู้เข้าชมที่ผ่านมา 42,793 ราย
 จำนวนผู้เข้าชม    26/06/2011        Website counter
 
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................