ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
 
  - โครงการ ปี ๒๕๕๗
  - ยุทธศาสตร์สินค้า
  - คณะทำงาน
  - แนวทางปฏิบัติงานในปี ๒๕๕๕
  - แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  - ผลการดำเนินงาน สสจ.
  - ทางเลือกโครงการและกิจกรรม
a
  - สถานการณ์สินค้าเกษตร
  - Crop requirement
  - ข้อมูลบริหารจัดการความเสี่ยง
a
  - ข้อมูลการผลิตการตลาด สินค้าเกษตร
  - รายงานผลการวิจัย
  - คู่มือการปลูกพืช
---
 
     
   
 
 
 
 
 
 
     
  นางอรสา ดิสถาพร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เป็นประธานการประชุม
  เรื่อง ร่วมงาน Meet the press กรมส่งเสริมการเกษตร
  วันที่ 1 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.
 

  - หนังสือเวียน
  - คำสั่ง สสจ.
  - งานการเงิน/พัสดุ
  - MOU สสจ.
 
 
.......................................................................
         
ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่
ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล
ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก
ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชหลังนา
ส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร
ไม้ยืนต้น และยางพารา
ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร
   
.......................................................................
-
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
 
 

* การติดตามสถานการณ์แมลงเศรษฐกิจ (จิ้งหรีด) ณ จังหวัดพิษณุโลก
*
การติดตามสถานการณ์แมลงเศรษฐกิจ (ผึ้งพันธุ์) ณ จังหวัดพิษณุโลก ลำพูน และเชียงใหม่
*
ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อม การดำเนินงานเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดี ทดแทนสวนเก่า
*
ส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า FTA
*
การหารืองานเชื่อมโยงด้านการตลาดและโลจีสติกส์สินค้าเกษตรแนวตะเข็บชายแดน
*
โครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า AFTA
*
การบริหารจัดการสินค้าเกษตร การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว
*
กล้วยไม้ไทย...ก้าวไกลสู่ตลาดโลก
*
การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตกาแฟ โครงการปรับโครงสร้าง
*
มิติใหม่การบริหารจัดการสินค้าเกษตร "ZERO SURPLUS"
*
การส่งเสริมการผลิตสมุนไพรสู่มาตรฐาน
*
มหัศจรรย์ของผึ้ง
*
ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก)
*
การประชุมมอบนโยบายโครงการระดมความช่วยเหลือเพื่อชาวนาไทย วันพุธ ที่ 19 มีนาคม 2557

.......................................................................
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
  เว็บไซต์ สสจ.
 
 เปิดเว็บไซต์  29/12/2007 } ปรับปรุงล่าสุด 26/06/2011 } ผู้เข้าชมที่ผ่านมา 42,793 ราย
 จำนวนผู้เข้าชม    26/06/2011        Website counter
 
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................