- คู่มือปฏิบัติงานโครงการ ปี ๒๕๖๔
  - ยุทธศาสตร์สินค้า
  - แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  - แผนฝึกอบรม/สัมมนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  - ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
  - โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ฯ
  -  โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563
  - คณะทำงาน
  -  สถานการณ์สินค้าเกษตร
  - Crop requirement
  - ข้อมูลบริหารจัดการความเสี่ยง
   - การพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
a
  - ข้อมูลการผลิตการตลาด สินค้าเกษตร
  - รายงานผลการวิจัย
  - คู่มือการปลูกพืช
  - ข้อมูลสินค้า Guangzhou
  - ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนฯ
 
---
   
   
 
 
 
 
  - หนังสือเวียน
  - คำสั่ง สสจ.
  - งานการเงิน/พัสดุ
  - MOU สสจ.
  - ประกาศ ซื้อ / จ้าง
  ประกาศขายทอดตลาด
 
เคล็ดไม่ลับ ! ปลูกไม้ผลในช่วงฤดูแล้ง
การปลูกดาวเรือง
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
การดูแลกล้วยไม้ในฤดูแล้ง
การปลูกอ้อยข้ามแล้งในพื้นที่ที่ไม่มีระบบชลประทาน
 
อ่านทั้งหมด
   


จำนวนผู้เข้าชม
 
 
กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ผู้ดูแลระบบ คณะบริหารจัดการเว็บไซต์ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร