ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
 
  - คู่มือปฏิบัติงานโครงการ ปี ๒๕๕๘
  - ยุทธศาสตร์สินค้า
  - คณะทำงาน
  - แนวทางปฏิบัติงานในปี ๒๕๕๕
  - แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘/๕๙
  - ผลการดำเนินงาน สสจ.
  - ทางเลือกโครงการและกิจกรรม
a
  - สถานการณ์สินค้าเกษตร
  - Crop requirement
  - ข้อมูลบริหารจัดการความเสี่ยง
a
  - ข้อมูลการผลิตการตลาด สินค้าเกษตร
  - รายงานผลการวิจัย
  - คู่มือการปลูกพืช
---
 
     
   
 
 
 
 
 
 
  นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  
 
นำคณะทำงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย ในงาน SIAL Middle East 2015
  ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
  ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 

  - หนังสือเวียน
  - คำสั่ง สสจ.
  - งานการเงิน/พัสดุ
  - MOU สสจ.
 
 
.......................................................................
         
การอบรมเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (มันสำปะหลัง) ปี 2558  วันที่ 13 – 15 มกราคม 2558
ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่
ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล
ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก
ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชหลังนา
ส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร
ไม้ยืนต้น และยางพารา
ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร
   
.......................................................................
-
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
 

* หนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด เรื่องเร่งรัดส่งผลการบัญทึกข้อมูลเกษตรกรที่ขอรับการประเมินแปลง GAP เบื้องต้น
*
ผลการเจรจาธุรกิจ ในงานสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
*
สรุปภาพกิจกรรมโครงการความร่วมมือด้านการเลี้ยงผึ้ง ผลิตภัณฑ์ผึ้ง และการตลาด ภายใต้กรอบความร่วมมือไทย-อาเจนตินา วันที่ 26-29 เมษายน 2559
*
การเจรจาธุรกิจ ในงานสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
*
วันสาธิการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนาจังหวัดพิจิตร
*
การบำรุงรักษาอ้อยหลังการเก็บเกี่ยว
*
การฝึกอบรมหลักสูตร วิทยากรสับปะรด ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2559
*
การพัฒนาระบบตลาดเกษตรกรออนไลน์
*
โครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า AFTA
*
ตลาดเกษตรกร (Farmer Market)
*
ความก้าวหน้า โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม
*
กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมแล้ว รับมือสถานการณ์เค็ม ปี ๒๕๕๙
* การติดตามงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ)
*
การประชุมการดำเนินงานส่งเสริมแมลงฌศรษกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
*
ข่าวเตือนเกษตรผู้เลี้ยงผึ้งพันธุ์
*
ข่าวเตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่
*
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ไทยในต่างประเทศ ปี ๒๕๕๙

.......................................................................
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
  เว็บไซต์ สสจ.
 
 เปิดเว็บไซต์  29/12/2007 } ปรับปรุงล่าสุด 26/06/2011 } ผู้เข้าชมที่ผ่านมา 42,793 ราย
 จำนวนผู้เข้าชม    26/06/2011        Website counter
 
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................