ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
 
  - คู่มือปฏิบัติงานโครงการ ปี ๒๕๖๐
  - ยุทธศาสตร์สินค้า
  - คณะทำงาน
  - แนวทางปฏิบัติงานในปี ๒๕๕๕
  - แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙/๖๐
  - ผลการดำเนินงาน สสจ.
  - ทางเลือกโครงการและกิจกรรม
a
  - สถานการณ์สินค้าเกษตร
  - Crop requirement
  - ข้อมูลบริหารจัดการความเสี่ยง
a
  - ข้อมูลการผลิตการตลาด สินค้าเกษตร
  - รายงานผลการวิจัย
  - คู่มือการปลูกพืช
---
 
     
   
 
 
 
 
 
 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา  
 
ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
  ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
  ณ โรงแรมบ้านปู รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดตราด
 

  - หนังสือเวียน
  - คำสั่ง สสจ.
  - งานการเงิน/พัสดุ
  - MOU สสจ.
 
 
.......................................................................
         
ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่
ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล
ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก
ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชหลังนา
ส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร
ไม้ยืนต้น และยางพารา
ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร
   
.......................................................................
-
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
 

* เอกสารการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
*
ผู้เชี่ยวชาญไต้หวันศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งไทย
*
การปลูกถั่วเขียวทดแทนนาปรัง ปี 2559/2560
*
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ ในการเป็นวิทยากรหลัก ด้านเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-30 พ.ย. 2559 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-3 ธ.ค. 2559
* การประชุมหารือแบบทวิภาคี ระหว่างคณะผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพยุโรป และฝ่ายไทย วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง 111 อาคาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
* การสัมมนา "โอกาสทองจิ้งหรีดไทยไปอียู : แมลงเศรษฐกิจเปลี่ยนโลก" วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชาสโมสร 2 โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น
*
การสัมมนา "เจาะลึกระเบียบอาหารใหม่อียู : ปูทางตลาดสินค้าเกษตรไทย" วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนต์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
*
โครงการอบรมฟรี จัดที่มหาวิทยาลัยสุโขทันธรรมาธิราช
*
เกษตรเลย แนะ ชีวิตปลอดภัย ยางได้คุณภาพด้วยกรดฟอร์มิก
*
งานส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ไทย ณ สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 23 - 30 สิงหาคม 2559
*
งานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
*
การถอดองค์ความรู้ การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรณี : แปลงใหญ่ต้นแบบข้าว ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
*
การเลี้ยงชันโรง จังหวัดสมุทรสงคราม
*
การติดตามงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง) ปี 2559
*
การประชุมจัดทำสื่อวีดีทัศน์ เรื่อง การผลิตถั่วเหลืองหลังนา
*
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
*
การปลูกพืชผักสมุนไพรไทยในเนเธอร์แลนด์

.......................................................................
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
  เว็บไซต์ สสจ.
 
 เปิดเว็บไซต์  29/12/2007 } ปรับปรุงล่าสุด 26/06/2011 } ผู้เข้าชมที่ผ่านมา 42,793 ราย
 จำนวนผู้เข้าชม    26/06/2011        Website counter
 
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................