ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
 
  - โครงการ ปี ๒๕๕๗
  - ยุทธศาสตร์สินค้า
  - คณะทำงาน
  - แนวทางปฏิบัติงานในปี ๒๕๕๕
  - แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  - ผลการดำเนินงาน สสจ.
  - ทางเลือกโครงการและกิจกรรม
a
  - สถานการณ์สินค้าเกษตร
  - Crop requirement
  - ข้อมูลบริหารจัดการความเสี่ยง
a
  - ข้อมูลการผลิตการตลาด สินค้าเกษตร
  - รายงานผลการวิจัย
  - คู่มือการปลูกพืช
---
 
     
   
 
 
 
 
 
 
  นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  เป็นประธานการประชุมเวทีเกษตรพบคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้
  กล้วยไม้ไทยในตลาดโลก พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๗
  ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี
 

  - หนังสือเวียน
  - คำสั่ง สสจ.
  - งานการเงิน/พัสดุ
  - MOU สสจ.
 
 
.......................................................................
         
ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่
ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล
ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก
ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชหลังนา
ส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร
ไม้ยืนต้น และยางพารา
ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร
   
.......................................................................
-
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
 
 

* การเสวนาโครงการจัดระบบการตลาดสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์ ปี ๒๕๕๗ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศุนย์รวบรวมส้มโอเพื่อการส่งออก บริษัท เอ็น ที ฟรุท โปรดักส์จำกัด ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
*
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านจัดระบบการตลาดสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าราชบุรี ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบรี
*
การเก็บข้อมูลและระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบการผลิตการตลาด ชันโรง ผึ้งโพรง และด้วงสาคู จ.นครศรีธรรมราช
*
การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น
*
ภาคเอกชนผู้ผลิตกัมมันต์ เข้าพบผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร หนุนให้ส่งเสริมปลูกมะพร้าว
*
ติดตามงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศ (Zoning) ในการส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่นาไม่เหมาะสม แต่เหมาะสมกับการปลูกอ้อย
*
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เกษตร จากจังหวัด 40 จังหวัด และ เขต 9 เขต เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพร้อมสู่การรับรองมาตรฐานระดับ ASEAN GAP วันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ
*
การสัมมนาเชื่อมโยงการผลิตการตลาดแมลงเศรษฐกิจ (ครั่ง) ณ จังหวัดลำปาง
*
การบังคับใช้กฎหมายอาญาอิสลามในบรูไนดารุสลาม
*
ประชาสัมพันธ์ G-CON
*
พื้นที่การส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงานในฤดูฝน

.......................................................................
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
  เว็บไซต์ สสจ.
 
 เปิดเว็บไซต์  29/12/2007 } ปรับปรุงล่าสุด 26/06/2011 } ผู้เข้าชมที่ผ่านมา 42,793 ราย
 จำนวนผู้เข้าชม    26/06/2011        Website counter
 
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................