ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
 
  - คู่มือปฏิบัติงานโครงการ ปี ๒๕๕๘
  - ยุทธศาสตร์สินค้า
  - คณะทำงาน
  - แนวทางปฏิบัติงานในปี ๒๕๕๕
  - แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘/๕๙
  - ผลการดำเนินงาน สสจ.
  - ทางเลือกโครงการและกิจกรรม
a
  - สถานการณ์สินค้าเกษตร
  - Crop requirement
  - ข้อมูลบริหารจัดการความเสี่ยง
a
  - ข้อมูลการผลิตการตลาด สินค้าเกษตร
  - รายงานผลการวิจัย
  - คู่มือการปลูกพืช
---
 
     
   
 
 
 
 
 
 
  นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมการจัดงาน  
 
การจัดประกวดแข่งขันด้านพืชสวน ภายใต้ "การจัดงานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔
  วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
  ณ โรงแรมนงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
 

  - หนังสือเวียน
  - คำสั่ง สสจ.
  - งานการเงิน/พัสดุ
  - MOU สสจ.
 
 
.......................................................................
         
การอบรมเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (มันสำปะหลัง) ปี 2558  วันที่ 13 – 15 มกราคม 2558
ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่
ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล
ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก
ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชหลังนา
ส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร
ไม้ยืนต้น และยางพารา
ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร
   
.......................................................................
-
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
 
 

* รายงานวิจัยเรื่อง ศึกษาความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (มะพร้าว) ปี 2557
*
คำแนะนำการดูแลแปลงปลูกมันสำปะหลัง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
*
การดูแลรักษากล้วยไม้ในสภาวะฝนแล้งและน้ำทะเลหนุน
*
ฤดูแล้วหรือฝนทิ้งช่วง ปลูกสับปะรดควรทำอย่างไร
*
การจัดประกวดแข่งขันด้านพืชสวน โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 17 พ.ย. 2558  
* ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2559
*
แผนผังการดำเนินงานตรวจรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต ตามระบบจัดการคุณภาพ GAP พืช
*
ประโยชน์จากครั่ง
*
หนองคาย : เมืองเกษตรสีเขียว
*
เอกสารสัมมนา โครงการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน
*
การจัดงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยในงาน The 8th
Thailand Grand Fair ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน เนการาบรูไนดารุสซาลาม

*
เกษตรกร...เฮ ต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี ส่งมอบให้เกษตรแล้ว
*
ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงาม ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5 -28 มิถุนายน 2558
*
การดำเนินงานโครงการเลี้ยงผึ้งพันธุ์พระตำหนักบ้านสวนปทุม  จังหวัดปทุมธานี
*
สถานการณ์การเลี้ยงผึ้งและการผลิตน้ำผึ้งลำไยปี 2558

.......................................................................
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
  เว็บไซต์ สสจ.
 
 เปิดเว็บไซต์  29/12/2007 } ปรับปรุงล่าสุด 26/06/2011 } ผู้เข้าชมที่ผ่านมา 42,793 ราย
 จำนวนผู้เข้าชม    26/06/2011        Website counter
 
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................