ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
 
  - คู่มือปฏิบัติงานโครงการ ปี ๒๕๕๘
  - ยุทธศาสตร์สินค้า
  - คณะทำงาน
  - แนวทางปฏิบัติงานในปี ๒๕๕๕
  - แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  - ผลการดำเนินงาน สสจ.
  - ทางเลือกโครงการและกิจกรรม
a
  - สถานการณ์สินค้าเกษตร
  - Crop requirement
  - ข้อมูลบริหารจัดการความเสี่ยง
a
  - ข้อมูลการผลิตการตลาด สินค้าเกษตร
  - รายงานผลการวิจัย
  - คู่มือการปลูกพืช
---
 
     
   
 
 
 
 
 
 
     
 
นางอรสา ดิสถาพร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
  เป็นประธานในการประชุมสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
  ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
 

  - หนังสือเวียน
  - คำสั่ง สสจ.
  - งานการเงิน/พัสดุ
  - MOU สสจ.
 
 
.......................................................................
         
การอบรมเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (มันสำปะหลัง) ปี 2558  วันที่ 13 – 15 มกราคม 2558
ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่
ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล
ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก
ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชหลังนา
ส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร
ไม้ยืนต้น และยางพารา
ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร
   
.......................................................................
-
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
 
 

* การติดตามงานศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน
*
การดำเนินงานโครงการเมืองเกษตรสีเขียว
*
คำแนะนำการปลูกและการดูแลรักษาข้าวในช่วงฤดูแล้ง
*
การดูแลรักษาไม้ผลในฤดูแล้ง
* การปลูกและดูแลรักษาพืชตระกูลถั่วหลังนา
*
การปลูกและการดูแลรักษาพืชไร่ในช่วงฤดูแล้ง
*
การดูแลสวนยางพาราในช่วงหน้าร้อนฤดูแล้ง
*
การดูแลรักษาสวนปาล์มน้ำมันในหน้าร้อน
*
งาน Horti ASIA 2015
*
เทคโนโลยีจากอาร์เจนตินา ตอนที่ 2 การคัดเลือกนางพญาผึ้งสายพันธุ์ดี
*
การผลิตผักปลอดภัย แปลงใหญ่
*
กรมส่งเสริมการเกษตรจัดประกวด "กล้วยไม้สร้างสรรค์"
*
กรมส่งเสริมการเกษตรรณรงค์คนไทยใช้กล้วยไม้
*
แบบให้คำแนะนำข้าวอินทรีย์
*
แบบตรวจประเมินแปลงข้าวอินทรีย์เบื้องต้น
*
แบบสรุปการตรวจประเมินแปลงข้าวอินทรีย์เบื้องต้น

.......................................................................
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
  เว็บไซต์ สสจ.
 
 เปิดเว็บไซต์  29/12/2007 } ปรับปรุงล่าสุด 26/06/2011 } ผู้เข้าชมที่ผ่านมา 42,793 ราย
 จำนวนผู้เข้าชม    26/06/2011        Website counter
 
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................