คู่มือปฏิบัติงานโครงการ ปี ๒๕๖๒
  - ยุทธศาสตร์สินค้า
  - คณะทำงาน
  - แนวทางปฏิบัติงานในปี ๒๕๕๕
  -  แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  - ผลการดำเนินงาน สสจ.
  - ทางเลือกโครงการและกิจกรรม
a
  -  สถานการณ์สินค้าเกษตร
  - Crop requirement
  - ข้อมูลบริหารจัดการความเสี่ยง
  - ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทน
การปลูกข้าวนาปรังในฤดูแล้งดีหรือไม่?
   - การพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์
a
  - ข้อมูลการผลิตการตลาด สินค้าเกษตร
  - รายงานผลการวิจัย
  - คู่มือการปลูกพืช
  - ข้อมูลสินค้า Guangzhou
  - ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนฯ
 
---
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
งานวันผึ้งโลก
  วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์(พืชสวนโลก)
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  รายละเอียด
 
  - หนังสือเวียน
  - คำสั่ง สสจ.
  - งานการเงิน/พัสดุ
  - MOU สสจ.
  - ประกาศ ซื้อ / จ้าง
  ประกาศขายทอดตลาด
 
.......................................................................

* โรคใบด่างมันสำปะหลัง Cassava Mosaic Disease
* กรอบการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 2,10,16,20 กรกฎาคม 2561

* การเสวนาเรื่อง"ไทยจะเป็นมหาอำนาจทางการเกษตร(ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)ได้อย่างไร" ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561

* "Thai Festival 2018" ณ สวนโยโยงิ ประเทศญี่ปุ่น 12-13 พ.ค. 2561 15/5/61

* ตลาดเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา 11/5/61

* ผลักดันเกษตรกรในแปลงใหญ่เพื่อยกระดับการผลิตสู่มาตรฐาน GAP ปี 2561 11/5/61

* แปลงใหญ่ผึ้งโพรงบ้านใสใหญ่ เลี้ยงผึ้งโพรงสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 4/5/61

* การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด (GAP จิ้งหรีด) 25/4/61

* การจัดงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าไทย งานSeoul Food&Hotel 2018 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 4/5/61

* กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการแปลงใหญ่สู่ผู้จัดการมืออาชีพ รุ่นที่ 3 10/4/61

* "กาแฟเทพเสด็จ"กาแฟอะราบิกาตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 27/3/61

* เกษตรกรสุพรรณบุรี"ปรับพื้นที่นาปรังมาปลูกถั่วเขียว มีรายได้ดีกว่าทำนา" 27/ 3/61
* ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้ สวทช นำไปต่อยอดพัฒนา 26/3/61
* อบรมเกษตรอินทรีย์ และสนับสนุนวัสดุฝึกเกษตรอินทรีย์ 21/3/61
* ประชุมคณะอนุกรรมการฯ MOU GAP พืชคณะที่ 6 ครั้งที่ 1/2561 20/3/61
* โครงการ GAP ปี 2561 แปลงใหญ่ถั่วเหลือง และแปลงใหญ่กล้วยหอม 20/3/61
* ตลาดเกษตรกร(ถาวร) กรมส่งเสริมการเกษตร 19/3/61.......................................................................
-
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
 
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
 
 
.......................................................................