ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
 
  - คู่มือปฏิบัติงานโครงการ ปี ๒๕๖๐
  - ยุทธศาสตร์สินค้า
  - คณะทำงาน
  - แนวทางปฏิบัติงานในปี ๒๕๕๕
  - แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙/๖๐
  - ผลการดำเนินงาน สสจ.
  - ทางเลือกโครงการและกิจกรรม
a
  - สถานการณ์สินค้าเกษตร
  - Crop requirement
  - ข้อมูลบริหารจัดการความเสี่ยง
a
  - ข้อมูลการผลิตการตลาด สินค้าเกษตร
  - รายงานผลการวิจัย
  - คู่มือการปลูกพืช
---
 
     
   
 
 
 
 
 
 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา  
 
ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
  ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
  ณ โรงแรมบ้านปู รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดตราด
 

  - หนังสือเวียน
  - คำสั่ง สสจ.
  - งานการเงิน/พัสดุ
  - MOU สสจ.
 
 
.......................................................................
         
ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่
ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล
ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก
ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชหลังนา
ส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร
ไม้ยืนต้น และยางพารา
ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร
   
.......................................................................
-
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
 

* คำแนะนำการปลูกพืชผักในพื้นที่หลังน้ำท่วม
*
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกษตรหลักสูตรการผลิตพืชผักอินทรีย์ (Training of Programme on Organic Vegetable Production) ระหว่างวันที่ 16-27 มกราคม 2560 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอ จังหวัดเชียงใหม่
* ฝนแล้ง – น้ำทะเลหนุน ดูแลกล้วยไม้อย่ำงไร ?
* สถานการณ์กาแฟโรบัสต้า ปี 2560 (ปีเพาะปลูก 2559/60)
* Key Message
* KEY MESSAGE เรื่องการปฏิบัติดูแลสวนไม้ผลหลังน้ำท่วมขัง
* ประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงสินค้าไม้ดอกไม้ประดับในต่างประเทศ
* การดูแล ฟื้นฟู ไม้ดอกไม้ประดับหลังน้ำท่วม
*
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน The 19th Hortiflorexpo IPM Shangha
*
เอกสารการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
*
ผู้เชี่ยวชาญไต้หวันศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งไทย

.......................................................................
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
  เว็บไซต์ สสจ.
 
 เปิดเว็บไซต์  29/12/2007 } ปรับปรุงล่าสุด 26/06/2011 } ผู้เข้าชมที่ผ่านมา 42,793 ราย
 จำนวนผู้เข้าชม    26/06/2011        Website counter
 
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................