- คู่มือปฏิบัติงานโครงการ ปี ๒๕๖๕
  - แผนปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๕
  - แผนใช้จ่ายเงิน ปี ๒๕๖๕
  - แผนฝึกอบรม/สัมมนา ปี ๒๕๖๕
  - ยุทธศาสตร์สินค้า
  - ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
  - โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ฯ
  - คณะทำงาน สสจ.ปี ๒๕๖๔
  - สรุปถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๔   
  - แปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ปี ๒๕๖๔   
  - ผลการจัดชั้นแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๔
  -  สถานการณ์สินค้าเกษตร
  - Crop requirement
  - ข้อมูลบริหารจัดการความเสี่ยง
   - การพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
a
  - ข้อมูลการผลิตการตลาด สินค้าเกษตร
  - รายงานผลการวิจัย
  - คู่มือการปลูกพืช
  - ข้อมูลสินค้า Guangzhou
  - ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนฯ
   
   
 
 
 
 
  - หนังสือเวียน
  - คำสั่ง สสจ.
  - งานการเงิน/พัสดุ
  - MOU สสจ.
  - ประกาศ ซื้อ / จ้าง
  ประกาศขายทอดตลาด
 
การปลูกและดูแลพืชผักช่วงหน้าหนาว
วิธีฟื้นฟูแปลงและปลูกผักหลังน้ำลด
เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการพัฒนาศักภาพของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรเพื่อเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดคความรู้ด้านกาแฟ
(ชุด1 ชุด 2)
เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมะพร้าว
(ชุด 1 ชุด 2 คลิปวีดีโอ)
การจัดชั้นคุณภาพผลไม้
(ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลำไย และลิ้นจี่)
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย ทดแทนนาปรัง
ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4 ตอนที่ 5
 
 
อ่านทั้งหมด
   
   


จำนวนผู้เข้าชม
 
 
กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ผู้ดูแลระบบ คณะบริหารจัดการเว็บไซต์ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร