- คู่มือปฏิบัติงานโครงการ ปี ๒๕๖๑
  - ยุทธศาสตร์สินค้า
  - คณะทำงาน
  - แนวทางปฏิบัติงานในปี ๒๕๕๕
  -  แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  - ผลการดำเนินงาน สสจ.
  - ทางเลือกโครงการและกิจกรรม
a
  -  สถานการณ์สินค้าเกษตร
  - Crop requirement
  - ข้อมูลบริหารจัดการความเสี่ยง
a
  - ข้อมูลการผลิตการตลาด สินค้าเกษตร
  - รายงานผลการวิจัย
  - คู่มือการปลูกพืช
 
---
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม  
 
  วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ทำนอง สิงคาลวณิช
กรมส่งเสริมการเกษตร
   
 
  - หนังสือเวียน
  - คำสั่ง สสจ.
  - งานการเงิน/พัสดุ
  - MOU สสจ.
  - ประกาศ ซื้อ / จ้าง
 
 
.......................................................................

* กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการแปลงใหญ่สู่ผู้จัดการมืออาชีพ รุ่นที่ 3 10/4/61
* "กาแฟเทพเสด็จ"กาแฟอะราบิกาตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 27/3/61

* เกษตรกรสุพรรณบุรี"ปรับพื้นที่นาปรังมาปลูกถั่วเขียว มีรายได้ดีกว่าทำนา" 27/ 3/61
* ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้ สวทช นำไปต่อยอดพัฒนา 26/3/61
* อบรมเกษตรอินทรีย์ และสนับสนุนวัสดุฝึกเกษตรอินทรีย์ 21/3/61
* ประชุมคณะอนุกรรมการฯ MOU GAP พืชคณะที่ 6 ครั้งที่ 1/2561 20/3/61
* โครงการ GAP ปี 2561 แปลงใหญ่ถั่วเหลือง และแปลงใหญ่กล้วยหอม 20/3/61
* ตลาดเกษตรกร(ถาวร) กรมส่งเสริมการเกษตร 19/3/61
* การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานน้ำผึ้งไทย
* โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ และงานรณรงค์การผลิตถั่วเหลืองชุมชนแบบครบวงจร
*
จดหมายข่าว คลัสเตอร์กล้วยไม้ (ฉบับที่ 1/2561)
*
ฝนแล้ง - น้ำทะเลหนุน ดูแลกล้วยไม้อย่างไร ?
*
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กทม.
* จดหมายข่าว คลัสเตอร์กล้วยไม้ (ฉบับที่ 4/2560)
*
เงื่อนไข และใบสมัคร ในการคัดเลือกเข้าร่วมจำหน่ายกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 6-26 พฤศจิกายน 2560
*
จดหมายข่าว คลัสเตอร์กล้วยไม้ (ฉบับที่ 1-3/2560)
* สานสัมพันธ์ไทย- ยูนนาน
*
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ผลการประกวดแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
*
ผู้นำเข้าสาธารณรัฐตุรกีพบผู้ผลิตไม้ดอกไม้ประดับไท
*
ประชาสัมพันธ์แหล่งจำหน่ายดาวเรือง
* คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี"
* มาตรฐานเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว
*
ชีววิธีที่บ้านน้ำเกี๋ยน
*
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่พืชสมุนไพร
*
แมลงผสมเกสร...การเพิ่มผลิตภาพการผลิตพืช


.......................................................................
-
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
 
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
 
 
.......................................................................