ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
 
  - คู่มือปฏิบัติงานโครงการ ปี ๒๕๕๘
  - ยุทธศาสตร์สินค้า
  - คณะทำงาน
  - แนวทางปฏิบัติงานในปี ๒๕๕๕
  - แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘/๕๙
  - ผลการดำเนินงาน สสจ.
  - ทางเลือกโครงการและกิจกรรม
a
  - สถานการณ์สินค้าเกษตร
  - Crop requirement
  - ข้อมูลบริหารจัดการความเสี่ยง
a
  - ข้อมูลการผลิตการตลาด สินค้าเกษตร
  - รายงานผลการวิจัย
  - คู่มือการปลูกพืช
---
 
     
   
 
 
 
 
 
 
  นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  
 
เป็นประธานในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการคลัสเตอร์..สู่ความเข็มแข็งของอุสาหกรรมกล้วยไม้ไทย
  วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
  ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ จังหวัดนครปฐม
 

  - หนังสือเวียน
  - คำสั่ง สสจ.
  - งานการเงิน/พัสดุ
  - MOU สสจ.
 
 
.......................................................................
         
การอบรมเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (มันสำปะหลัง) ปี 2558  วันที่ 13 – 15 มกราคม 2558
ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่
ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล
ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก
ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชหลังนา
ส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร
ไม้ยืนต้น และยางพารา
ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร
   
.......................................................................
-
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
 

* การส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนข้าวนาปรัง ปี 2559/60
* ประชุมกำหนดการแนวทางแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ครั้งที่ 1/2559
*
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ้อย แปลงพันธุ์อ้อยสะอาด ลดปัญหาโรคใบขาว
*
สัมมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผัก ครั้งที่ 2 วันที่ 28-30 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
* ภาพกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับปลอดภัย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
* การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงด้วงสาคู ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
*
ผึ้งหลวง...เลี้ยงได้ที่ควนโส จังหวัดสงขลา
*
การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทย ในงาน Seoul Food & Hotel 2016 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
*
การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบูรณาการมาตรการช้วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ปี 2558/59 (มาตรการที่ 1 และมาตรการที่ 4)
* งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13
*
การติดตามงานคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2559
*
การสำรวจทบทวนภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลังฤดูการผลิต ปี 2558/59
*
การติดตามงานศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกลูถั่วชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2559

.......................................................................
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
  เว็บไซต์ สสจ.
 
 เปิดเว็บไซต์  29/12/2007 } ปรับปรุงล่าสุด 26/06/2011 } ผู้เข้าชมที่ผ่านมา 42,793 ราย
 จำนวนผู้เข้าชม    26/06/2011        Website counter
 
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................