ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
 
  - คู่มือปฏิบัติงานโครงการ ปี ๒๕๕๘
  - ยุทธศาสตร์สินค้า
  - คณะทำงาน
  - แนวทางปฏิบัติงานในปี ๒๕๕๕
  - แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  - ผลการดำเนินงาน สสจ.
  - ทางเลือกโครงการและกิจกรรม
a
  - สถานการณ์สินค้าเกษตร
  - Crop requirement
  - ข้อมูลบริหารจัดการความเสี่ยง
a
  - ข้อมูลการผลิตการตลาด สินค้าเกษตร
  - รายงานผลการวิจัย
  - คู่มือการปลูกพืช
---
 
     
   
 
 
 
 
 
 
     
  ภาพการประชุมสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
  วันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
  ณ ห้องประชุม ๑ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
 

  - หนังสือเวียน
  - คำสั่ง สสจ.
  - งานการเงิน/พัสดุ
  - MOU สสจ.
 
 
.......................................................................
         
การอบรมเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (มันสำปะหลัง) ปี 2558  วันที่ 13 – 15 มกราคม 2558
ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่
ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล
ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก
ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชหลังนา
ส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร
ไม้ยืนต้น และยางพารา
ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร
   
.......................................................................
-
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
 
 

* น้ำผึ้งแท้....ควรมีลักษณะอย่างไร
*
หนังสือเรียน เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด และเกษตรจังหวัดกรุงเทพฯ เรื่องขอข้อมูลการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
*
ขอเชิญเจ้าหน้าที่จาก สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 9 เขต และสำนักงานเกษตรจังหวัด
77 จังหวัด เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าสู่มาตรฐาน ASEAN GAP ระหว่างวันที่  27 - 29 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

*
เอกสารประกอบการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ (ข้าว)
*
เอกสารประกอบการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ (พืชอินทรีย์)
*
การดูแลกล้วยไม้ในฤดูแล้ง
*
ประกาศรายชื่อบุคคลที่กำหนดตามมาตรา ๔ มาตรา ๕ ฯ
*
การปลูกและดูแลรักษาพืชผักในช่วงน้ำน้อยหรือขาดแคลนน้ำ
*
การจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นสุดท้ายประจำฤดูการผลิตปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘
*
จิ้งหรีดเลี้ยงง่าย...ขายได้กำไรดี
*
เทคโนโลยีการผลิตขยายนางพญาผึ้งจากอาร์เจนตินา ตอนที่ 1
*
การทำธุรกิจการเลี้ยงผึ้งอย่างยั่งยืน
*
ภาพการต้อนรับเจ้าหน้าที่จากประเทศฝรั่งเศส เพื่อนำขอมูลทำเอกสาร Tea Thailand
*
การปลูกอ้อยข้ามแล้งสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีระบบชลประทาน
* ดาวน์โหลด
คู่มือปฏิบัติงานโครงการ ปี ๒๕๕๘
*
การเข้าร่วมแสดงสินค้าในสหพันธรัฐรัสเซีย ในงาน World Food Moscow 2014
*
การกระจายผลผลิตสับปะรดในช่วงปลายปี ๒๕๕๘
*
อให้ส่งข้อมูลบุคคลและแบบแสดงผลงาน

.......................................................................
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
  เว็บไซต์ สสจ.
 
 เปิดเว็บไซต์  29/12/2007 } ปรับปรุงล่าสุด 26/06/2011 } ผู้เข้าชมที่ผ่านมา 42,793 ราย
 จำนวนผู้เข้าชม    26/06/2011        Website counter
 
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................