หน่วยงานสังกัดสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป   คลิ๊ก
ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา   คลิ๊ก
ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่   คลิ๊ก
ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร   คลิ๊ก
ส่วนส่งเสริมคุณภาพสินค้าเกษตร   คลิ๊ก
ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว     คลิ๊ก