ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.           วิสัยทัศน์        "รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญงานส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร"
 
โครงการของ สสจ.
-
 
โครงการของสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ปี 2561
 
 
คู่มือปฏิบัติงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
     
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์    คลิก
      - flow chart      คลิก
      - s curve      คลิก
 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย    คลิก
      - flow chart      คลิก
      - milestone      คลิก
  โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP)        คลิก
      - flow chart      คลิก
      - milestone      คลิก
      - แผนงาน-เงิน (GAP)        คลิก
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง    คลิ๊ก
      - flow chart      คลิก
      - s curve      คลิก
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน    คลิ๊ก
      - flow chart      คลิก
      - milestone      คลิก
      - แผนงาน-เงิน       คลิก
      - แผนจัดสรร      คลิก
      - รายละเอียดการจัดสรร        คลิก
  โครงการตลาดเกษตรกร       คลิก
      - flow chart      คลิก
      - milestone      คลิก
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการมะพร้าว       คลิก
      - flow chart      คลิก
   
  - s curve      คลิก
 
โครงการส่งเสริมการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร    คลิก
 
  - flow chart      คลิก
 
  - s curve      คลิก
 
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสาวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม      คลิก
   
  - flow chart      คลิก
   
  - milestone      คลิก
  โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟเพื่อความยั่งยืน       คลิก
      - flow chart      คลิก
      - s curve      คลิก
  โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไผ่และหวายเพื่อความยั่งยืน       คลิก
      - flow chart      คลิก
      - s curve      คลิก
  โครงการเกษตรอินทรีย์      คลิก
      - เป้าหมาย ศพก.      คลิก
      - milestone      คลิก
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด       คลิก
      - flow chart      คลิก
      - milestone      คลิก
  โครงการพัฒนาและส่งเสริมพืชผลที่เป็นเอกลักษณ์ (ภาคใต้)     คลิก
      - milestone      คลิก
  โครงการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย (ภาพตะวันออก)     คลิก
      - milestone      คลิก
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล     คลิก
      - flow chart      คลิก
      - milestone      คลิก
  โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่      คลิก
      - flow chart      คลิก
      - milestone      คลิก
      - ไม้ผล            คลิก
      - อ้อย            คลิก
      - มันสำปะหลัง            คลิก
      - สมุนไพร            คลิก
      - สับปะรด            คลิก
      - กาแฟ            คลิก
      - ไผ่และหวาย            คลิก
      - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์            คลิก
      - ปาล์มน้ำมัน            คลิก
      - พืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่ว            คลิก
      - แมลงเศรษฐกิจ            คลิก
      - เกษตรอินทรีย์            คลิก
      - GAP            คลิก
      - โกโก้            คลิก
      - มะม่วงหิมพานต์            คลิก
      - พืชผัก            คลิก
      - ชา            คลิก
      - มะพร้าว            คลิก
      - กล้วยไม้            คลิก
      - ยางพารา 2561           คลิก
      - ยางพารา 2560           คลิก
      - ยางพารา 2559         คลิก
      - ยางพารา 2559-2561           คลิก
      - สรุปยางพารา 2559-2561      คลิก
 
 
...............................................................................................................................................................................................................................
จำนวนผู้เข้าชม (28/08/2008)
optimization-world.com
Www.free-counter-plus.com
......................................................................................................................................................................................................................