ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
 
หนังสือเวียน สสจ.
-
   
ประชาสัมพันธ์โครงการ "Workshop ความรู้เรื่องการลงทุน"   คลิ๊ก
แจ้งการส่งหนังสือเวียนทางระบบนำเข้าหนังสือ/เอกสารราชการ จำนวน 5 เรื่อง     คลิ๊ก
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลผู้ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตอาหาร และอาหารสัตว์     คลิ๊ก
มาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน     คลิ๊ก
มาตรฐานการปฏิบัติงานกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร    คลิ๊ก
ขอส่งแผนบันทึกข้อมูลทำเนียบท้องที่ พุทธศักราช ๒๕๕๕    คลิ๊ก
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ คลิ๊ก
แจ้งการส่งหนังสือเวียนทางระบบนำเข้าหนังสือ/เอกสารราชการ จำนวน ๗ เรื่อง      คลิ๊ก
ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่องการยกเว้นให้หน่วยงานรัฐทำการเรี่ยไรได้ฯ    คลิ๊ก
โครงการจำหน่ายอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร    คลิ๊ก
ประชาสัมพันธ์บัญชีกลุ่มจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Mail Group Account)    คลิ๊ก
แจ้งการส่งหนังสือเวียนทางระบบนำเข้าหนังสือ/เอกสารราชการ จำนวน ๑๑ ฉบับ   คลิ๊ก
ขอความเห็นชอบกำหนดเลขที่หนังสือและอักษรย่อของ "กองเกษตรอาเซียน"   คลิ๊ก
ขอส่งสรุปผลการติดตามงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖    คลิ๊ก
โครงการประกันหมู่สวัสดิการกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี ๒๕๕๖    คลิ๊ก
ขอส่งแผนการจัดการจราจร    คลิ๊ก
ขอขอบคุณในการร่วมเป็นเจ้าภาพวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถและทอดผ้าป่าสามัคคี     คลิ๊ก
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการ    
เงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖          คลิ๊ก
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖    คลิ๊ก
ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานศูนย์บริการข้อมูลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center ๑๑๗๐   ลิ๊ก
ขอขอบคุณในการร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี   คลิ๊ก
การจัดระบบการใช้พื้นที่ชั้น 2 บริเวณรอบห้องประชุมคณะรัฐมนตรี      คลิ๊ก
ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานศูนย์บริการข้อมูลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center ๑๑๗๐    คลิ๊ก
แจ้งการส่งหนังสือเวียนทางระบบนำเข้าหนังสือ/เอกสารราชการ จำนวน 9 เรื่อง   คลิ๊ก
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์"งานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไทย"    คลิ๊ก
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมในโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ    คลิ๊ก
แจ้งการส่งหนังสือเวียนทางระบบนำเข้าหนังสือ/เอกสารราชการ จำนวน ๑๐ เรื่อง    คลิ๊ก
ขอแจ้งแผนผังการจัดงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี ๒๕๕๕    คลิ๊ก
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย    คลิ๊ก
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท    คลิ๊ก
พระราชทานชื่ออาคารเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร    คลิ๊ก
ขอเชิญร่วมบริจาคและร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระเบือ ตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระเบือเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คลิ๊ก
บิดาของนางพิชฎา อารยานุรักษ์ ถึงแก่กรรม    คลิ๊ก
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง    คลิ๊ก
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล"บูชาพระคุณแม่ ๘๐ พรรษา มหาราชินี"    คลิ๊ก
ขอเชิญชวนบริจากเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย    คลิ๊ก
ขอเชิญร่วมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา รวมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย    คลิ๊ก
แจ้งดำเนินการสำรองจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ในระบบเดิม    คลิ๊ก
ขอความร่วมมือกลุ่มผู้เข้าชมงานมหกรรม ๖ ปี สายใยรักแห่งครอบครัวฯ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕    คลิ๊ก
การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕    คลิ๊ก
การเขียนชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ และชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง (กอง/สำนัก) ของหนังสือภายนอก กรณียกร่างให้กระทรวงฯ เป็นผู้ลงนาม
และแนวทางการตอบข้อร้องเรียน    คลิ๊ก
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมในโครงการ หนึ่งใจให้ธรรมะ    คลิ๊ก
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕    คลิ๊ก
การเขียนซื่อส่วนราชการ กรณีลงนามหนังสือในฐานะประธาน/เลขานุการคณะกรรมการต่างๆ    คลิ๊ก
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายธรรมในโครงการ หนึ่งใจให้ธรรมะ    คลิ๊ก
กองคลังรายปักษ์    คลิ๊ก
รูปแบบการตอบหาหารือ    คลิ๊ก
นางสมรักษ์ เพชรโช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาเกษตรกร ถึงแก่กรรม    คลิ๊ก
มารดานางสุมนา จันทร์ดำรง ถึงแก่กรรม    คลิ๊ก
ขอเชิญบริจาคปัจจัยร่วมทำบุญในโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ    คลิ๊ก
วิธีปฏิบัติในการจัดเรียงหนังสือราชการเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา    คลิ๊ก
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกานฝึกอบรมระบบการให้น้ำพืช    คลิ๊ก
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๘"    คลิ๊ก
แจ้งการส่งหนังสือเวียนทางระบบนำเข้าหนังสือ/เอกสารราชการ จำนวน ๑๔ เรื่อง    คลิ๊ก
ยุทธศาสตร์การวิจัยงานส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙    คลิ๊ก
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วย การศึกษา ทดลอง หรอวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการค้า
พ.ศ. ๒๕๔๗    คลิ๊ก
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม    คลิ๊ก
ซักซ้อมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเสนอหนังสือราชการให้ผู้บริหาร กสก. พิจารณา    คลิ๊ก
คำสั่งเรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน    คลิ๊ก
มอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย มาเพื่อทราบและถือปฏิบัต   คลิ๊ก
 
แจ้งการส่งหนังสือเวียนทางระบบ e-office จำนวน ๑๐ เรี่อง    คลิ๊ก
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน"มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ
 
ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔"    คลิ๊ก
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจากโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย   คลิ๊ก
ส่งเอกสาร KM NEWS letter    คลิ๊ก
 1   2  
 
............................................................................................................................
จำนวนผู้เข้าชม (28/08/2008)
salinesolutionsite.com
............................................................................................................................