ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
 
 
เอกสารวิชาการมันสำปะหลัง
  * การจำแนกพันธุ์มันสำปะหลัง
    - ปก
 
- การจำแนกพันธุ์มันสำปะหลัง
  * การจัดการมันสำปะหลัง อย่างยั่งยืนในเอเชีย จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ
    - ปก
    - CIAT
 
- บทที่ 1 มันสำปะหลังในทวีปเอเชีย : เจริญเติบโตอย่างไร และใช้อย่างไร
 
- บทที่ 2 มันสำปะหลังพันธุ์ที่ดีกว่ามีหรือไม่
 
- บทที่ 3 การเตรียมดินวิธีใดดีที่สุด
 
- บทที่ 4 ปลูกมันสำปะหลังเมื่อไร และปลูกอย่างไร
                  มีความจำเป็นในการกำจัดวัชพืชหรือไม่
    - บทที่ 5 การปลูกพืชแซมมันสำปะหลังเป็นทางเลือกที่ดีหรือไม่
    - บทที่ 6 ปัญหาโรคและแมลง ที่รุนแรงจะป้องันได้อย่างไร
    - บทที่ 7 การวินิจฉัยการขาดธาตุอาหาร และความเป็นพิษ
    - บทที่ 8 การใส่ปุ๋ย N P K ปุ๋ยชนิดไหน ใส่เท่าไหร่ ใส่เมื่อไหร่ และใส่ที่ไหน
    - บทที่ 9 การควบคุมการขาดธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม และความจำเป็นในการใช้ปูนขาว
    - บทที่ 10 ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋นคอก เพื่อการปรับปรุงดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการเพิ่มผลผลิต
    - บทที่ 11 การเพิ่มผลผลิต และการปรับปรุงดินโดยชีววิธี
    - บทที่ 12 จะป้องกันการชะล้างพังทลายของดินได้อย่างไร
    - บทที่ 13 การจัดการมันสำปะหลังเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง มีกำไร และรักษาสิ่งแวดล้อม
   
 
...................................................................................
จำนวนผู้เข้าชม (17/05/17)
...................................................................................