ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.           วิสัยทัศน์        "รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญงานส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร"
 
โครงการของ สสจ.
-
 
โครงการของสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ปี 2562
 
คู่มือปฏิบัติงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
     
 
 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP)        
 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง
 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน   
 
โครงการตลาดเกษตรกร       
 
โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ (ไม้ดอกไม้ประดับ)
 
 
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม
 
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟเพื่อความยั่งยืน     
 
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไผ่และหวายเพื่อความยั่งยืน  
 
โครงการเกษตรอินทรีย์    
 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด     
 
โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาคใต้
 
โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก
 
 
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พืชสมุนไพร)
 
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยไม้
 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการมะพร้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน : ภาคใต้
     
 
      - ไม้ผล        
      - อ้อย    
      - มันสำปะหลัง
      - สมุนไพร      
   
      - สับปะรด
      - กาแฟ
      - ไผ่และหวาย 
      - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
      - ปาล์มน้ำมัน
      - พืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่ว 
      - แมลงเศรษฐกิจ
             - เอกสารแนบ   
      - GAP 
      - โกโก้
      - มะม่วงหิมพานต์ 
      - พืชผัก    
      - ชา   
      - มะพร้าว
      - กล้วยไม้
              - ข้อมูลตลาดแปลงใหญ่กล้วยไม้  
      - ไม้ดอกไม้ประดับ 
      - ยางพารา 2562
 
 
...............................................................................................................................................................................................................................
จำนวนผู้เข้าชม
optimization-world.com
Www.free-counter-plus.com
......................................................................................................................................................................................................................