ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
 
แนวทางปฏิบัติงานในปี 2555
-
   
 
ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชหลังนา   คลิ๊ก
       
 
ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา
     
กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ผล   คลิ๊ก
     
กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ยืนต้น   คลิ๊ก
กลุ่มส่งเสริมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน   คลิ๊ก
 
 
ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชสมุนไพร
     
กลุ่มส่งเสริมการผลิตผัก   คลิ๊ก
     
กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ดอก ไม้ประดับ   คลิ๊ก
กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร   คลิ๊ก
 
 
ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่
     
กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม   คลิ๊ก
   
     
กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่ว  คลิ๊ก
คลิ๊กกลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชเส้นใยและพืชหัว  คลิ๊ก
 
ส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร
     
กลุ่มบริหารงานส่งเสริมสินค้าเกษตร   คลิ๊ก
   
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสินค้าเกษตร   คลิ๊ก
กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ   คลิ๊ก
 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   คลิ๊ก
       
-
......................................................................................................................................................
จำนวนผู้เข้าชม (8/03/2012)
Free HTML Hit Counter
......................................................................................................................................................