*** ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ กลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 02-9406102 ***
แปลงใหญ่ผึ้งพันธุ์
ข้อมูลแปลงใหญ่ผึ้งพันธุ์        
         
         
         
แปลงใหญ่ผึ้งโพรง
ข้อมูลแปลงใหญ่ผึ้งโพรง
       
         
         
แปลงใหญ่ชันโรง
ข้อมูลแปลงใหญ่ชันโรง
         
         
         
แปลงใหญ่จิ้งหรีด
ข้อมูลแปลงใหญ่จิ้งหรีด