คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

       
       
     
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน ในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมัน สวนยางพารา
     
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP
     
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร
     
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
     
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
     
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง
     
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด
     
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
     
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา
     
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไผ่และหวายเพื่อความยั่งยืน
     
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเคี้ยวมัน (มะคาเดเมีย,มะม่วงหิมพานต์) เพื่อความยั่งยืน
     
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟเพื่อความยั่งยืน
     
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร
     
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
     
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักครบวงจร
     
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน
     
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวเพื่อความยั่งยืน
     
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากและปาล์มสาคูเพื่อความยั่งยืน
     
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ
     
โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง
     
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร)
       
       
กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ผู้ดูแลระบบ คณะบริหารจัดการเว็บไซต์ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร