โครงการเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ โครงการย่อยพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านเกษตรอินทรีย์
 กิจกรรม พัฒนาเจ้าหน้าที่ในการเป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้ตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

 


เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านเกษตรอินทรีย์
หลักสูตร การพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 - 14 ธันวาคม 2561
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2561