ด้วยกระทรวงพลังงานมีโครงการสนับสนุนแผงโซล่าเซลล์ให้กับเกษตรกรเพื่อช่วยลดต้นทุน ค่าไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรสำรวจความต้องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทางเลือก
ในการลดต้นทุนและอนุรักษ์พลังงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์
พร้อมจัดส่งข้อมูลให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรวบรวมเสนอการขอรับการสนับสนุนแผงโซล่าเซลล์จากกระทรวงพลังงานต่อไป 

- การขอรับการสนับสนุนแผงโซล่าเซลล์ในแปลงใหญ่ กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

- การขอรับการสนับสนุนแผงโซล่าเซลล์ในแปลงใหญ่ ส่วนภูมิภาค รายละเอียด

 

 

เข้าสู่หน้าหลัก