คู่มือ
การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ฉบับปรังปรุง เมษายน 2560)
จัดทำโดย คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
รายละเอียด

 

 

เข้าสู่หน้าหลัก