จำแนกรายสินค้า
ข้าว /  พืชไร่ (1.มันสำปะหลัง 2.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3.สับปรด 4.ถั่วลิสง 5.อ้อยโรงงาน)  / ไม้ยืนต้น (1.ปาล์มน้ำมัน 2.ยางพารา 3.กาแฟ) /  ผัก/สมุนไพร (1.ผัก/สมุนไพร 2.แตงโมอินทรีย์ 3. หอมแดง 4.มะเขือเทศ) /  ไม้ผล (1.เงาะโรงเรียน 2.ทุเรียน 3.ฝรั่ง 4.มะพร้าวน้ำหอม 5.มะม่วง 6.มังคุด 7.ลำไย 8.ส้มโฮ) /  หม่อนไหม /  กล้วยไม้ /  ปศุสัตว์  (1.กระบือ 2.โคนม 3.โคเนื้อ 4.ไก่พื้นเมือง 5.แพะ) / ประมง (1.กุ้งขาว 2.ปลาน้ำจืด 3.หอยแครง)
 
การสัมมนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กทม.
-
 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดย ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร      คลิ๊ก
การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ โดย นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร       คลิ๊ก
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  โดย ผอ.วิลาวัลย์ วงษ์เกษม    คลิ๊ก
โครงการระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560     คลิ๊ก
โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี  2560    คลิ๊ก
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560      คลิ๊ก
การจัดชั้นคุณภาพของแปลงใหญ่    คลิ๊ก
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดย นายสมบูรณ์ ดาศรี ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ (ธ.ก.ส.)    คลิ๊ก
สินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดย นางพิสมัย พึ่งวิกรัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมไม้ดอก ไม้ประดับ       คลิ๊ก
URL ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่       คลิ๊ก
  เอกสารการสรุปการดำเนินงานฯ แปลงใหญ่ (ระดับ สสก. ที่ 1-9)
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท      คลิ๊ก
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี        คลิ๊ก
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง        คลิ๊ก
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น      คลิ๊ก
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา      คลิ๊ก
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่        คลิ๊ก
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา        คลิ๊ก
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฏร์ธานี      คลิ๊ก
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก       คลิ๊ก
คำถาม-คำตอบเรื่องสินเชื่อแปลงใหญ่   คลิ๊ก
 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
จำนวนผู้เข้าชม (21/06/16)
...........................................................................................................................................................................................................................................................
กลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัว   สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร   กรมส่งเสริมการเกษตร
โทรศัพท์ 0-2561-4765 เบอร์ ภายใน 397 , 399 , 391 , 394