จำแนกรายสินค้า
ข้าว /  พืชไร่ (1.มันสำปะหลัง 2.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3.สับปรด 4.ถั่วลิสง 5.อ้อยโรงงาน)  / ไม้ยืนต้น (1.ปาล์มน้ำมัน 2.ยางพารา 3.กาแฟ) /  ผัก/สมุนไพร (1.ผัก/สมุนไพร 2.แตงโมอินทรีย์ 3. หอมแดง 4.มะเขือเทศ) /  ไม้ผล (1.เงาะโรงเรียน 2.ทุเรียน 3.ฝรั่ง 4.มะพร้าวน้ำหอม 5.มะม่วง 6.มังคุด 7.ลำไย 8.ส้มโฮ) /  หม่อนไหม /  กล้วยไม้ /  ปศุสัตว์  (1.กระบือ 2.โคนม 3.โคเนื้อ 4.ไก่พื้นเมือง 5.แพะ) / ประมง (1.กุ้งขาว 2.ปลาน้ำจืด 3.หอยแครง)
 
การสัมมนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 2
-
 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ ท่าน อธส. ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการเกษตร คลิ๊ก
สรุปการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่   อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร     คลิ๊ก
การดำเนินงานการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่   ผอ.วิเศษศักดิ์ ศรีสุริยะธาดา     คลิ๊ก
Large Scale Agriculture    อ.วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร และ อ.พิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์      คลิ๊ก
เกษตรแปลงใหญ่ ที่ปัตตานี      คลิ๊ก
อบรมเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ ของอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี     Multimedia
DOAE Large Scale Agriculture
   
   
   
 
 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
จำนวนผู้เข้าชม (27/04/16)
...........................................................................................................................................................................................................................................................
กลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัว   สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร   กรมส่งเสริมการเกษตร
โทรศัพท์ 0-2561-4765 เบอร์ ภายใน 397 , 399 , 391 , 394