จำแนกรายสินค้า
ข้าว /  พืชไร่ (1.มันสำปะหลัง 2.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3.สับปรด 4.ถั่วลิสง 5.อ้อยโรงงาน)  / ไม้ยืนต้น (1.ปาล์มน้ำมัน 2.ยางพารา 3.กาแฟ) /  ผัก/สมุนไพร (1.ผัก/สมุนไพร 2.แตงโมอินทรีย์ 3. หอมแดง 4.มะเขือเทศ) /  ไม้ผล (1.เงาะโรงเรียน 2.ทุเรียน 3.ฝรั่ง 4.มะพร้าวน้ำหอม 5.มะม่วง 6.มังคุด 7.ลำไย 8.ส้มโฮ) /  หม่อนไหม /  กล้วยไม้ /  ปศุสัตว์  (1.กระบือ 2.โคนม 3.โคเนื้อ 4.ไก่พื้นเมือง 5.แพะ) / ประมง (1.กุ้งขาว 2.ปลาน้ำจืด 3.หอยแครง)
 
เอกสารประกอบการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรี (4 เมษายน 2559)
-
 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ปกเอกสารประกอบการประชุมฯ    คลิ๊ก
สารบัญ     คลิ๊ก
นำเสนอระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่     คลิ๊ก
ตัวอย่างแบบจัดเก็บข้อมูลแปลงใหญ่    คลิ๊ก
สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงต้นแบบ)     คลิ๊ก
ตัวอย่างสรุปข้อมูลแปลงใหญ่ต้นแบบ       คลิ๊ก
ขั้นตอนการเข้าเว็บไซต์ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่      คลิ๊ก
 
   
 
 
 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
จำนวนผู้เข้าชม (5/04/16)
free-counter-plus.com
...........................................................................................................................................................................................................................................................
กลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัว   สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร   กรมส่งเสริมการเกษตร
โทรศัพท์ 0-2561-4765 เบอร์ ภายใน 397 , 399 , 391 , 394