จำแนกรายสินค้า
ข้าว /  พืชไร่ (1.มันสำปะหลัง 2.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3.สับปรด 4.ถั่วลิสง 5.อ้อยโรงงาน)  / ไม้ยืนต้น (1.ปาล์มน้ำมัน 2.ยางพารา 3.กาแฟ) /  ผัก/สมุนไพร (1.ผัก/สมุนไพร 2.แตงโมอินทรีย์ 3. หอมแดง 4.มะเขือเทศ) /  ไม้ผล (1.เงาะโรงเรียน 2.ทุเรียน 3.ฝรั่ง 4.มะพร้าวน้ำหอม 5.มะม่วง 6.มังคุด 7.ลำไย 8.ส้มโฮ) /  หม่อนไหม /  กล้วยไม้ /  ปศุสัตว์  (1.กระบือ 2.โคนม 3.โคเนื้อ 4.ไก่พื้นเมือง 5.แพะ) / ประมง (1.กุ้งขาว 2.ปลาน้ำจืด 3.หอยแครง)
 
การสัมมนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1
-
 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
แนวคิดการปฎิรูปการเกษตร (รมว.กษ.)     คลิ๊ก
การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่   อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร     คลิ๊ก
การส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่  คุณรพีทัศน์ อุ่นจิตรพันธ์     คลิ๊ก
ความเสี่ยงและความไม่แน่นนอนในธุรกิจเกษต    อ.วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร       คลิ๊ก
การเชื่อมโยงการผลิตสู่การตลาด    อ.วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร      คลิ๊ก
นวัตกรรมการจัดการเกษตร เพื่อการกินดีอยู่ดีของเกษตรกร   อ.วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร      คลิ๊ก
แนวโน้มของการดำเนินธุรกิจเกษตรในยุตใหม่        คลิ๊ก
แปลงใหญ่    อ.วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร       คลิ๊ก
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดปัตตานี     คลิ๊ก
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)     คลิ๊ก
ผู้จัดการเกษตรแปลงใหญ่     คลิ๊ก
ในการสัมมนาผู้จัดการแปลงใหญ่ กรณีตัวอย่างแปลงต้นแบบ
   - จังหวัดศรีสะเกษ
       * วิสาหกิจชุมชน ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนผักไหม      Multimedia 1       Multimedia 2
 
   - จังหวัดปัตตานี    
 
     * ข้าวชาวเขื่อน     Multimedia
 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
จำนวนผู้เข้าชม (18/03/16)
www.free-counter-plus.com
...........................................................................................................................................................................................................................................................
กลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัว   สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร   กรมส่งเสริมการเกษตร
โทรศัพท์ 0-2561-4765 เบอร์ ภายใน 397 , 399 , 391 , 394