มุมความรู้

ข้าวและพืชไร่
เอกสารคำแนะนำ แผ่นพับ โปสเตอร์

- การปลูกถั่วเขียวในฤดูแล้ง
- การปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้ง
- การปลูกอ้อยข้ามแล้งในพื้นที่ที่ไม่มีระบบ
ชลประทาน

- การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในการทำนา
- การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในการปลูกพืชไร่
- องค์ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สู่การเป็น
Smart Officer พืชไร่ ธัญพืช

- การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
- การปลูกถั่วเหลือง
- การปลูกถั่วเขียว
- การปลูกถั่วลิสง
- การจัดทำศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชชุมชน
(ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง)

- ศัตรูพืชไร่และการควบคุม
- ศัตรูข้าวและการควบคุม
- ขั้นตอนการปลูก ดูแล และเก็บเกี่ยว "ข้าว"

- พืชหลากหลายสร้างรายได้ทดแทนนาปรัง
- การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา

- โรคใบด่างมันสำปะหลัง
- การลดต้นทุนการผลิตข้าว
- การจำแนกพันธุ์มันสำปะหลัง
- เทคนิคที่สำคัญในการผลิตสับปะรด อย่างมีประสิทธิภาพ
- การปลูกพืชไร่หลังนา
- ข้าวหอมมะลิ การผลิตให้มีคุณภาพดีและผลผลิตสูง

- การปลูกและดูแลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- การปลูกและดูแลถั่วเหลืองฝักสด
- การปลูกและดูแลถั่วเหลือง
- การปลูกและดูแลถั่วเขียว
- การปลูกและดูแลถั่วลิสง
- โรคใบด่างมันสำปะหลัง

 

 

พืชผัก
เอกสารคำแนะนำ แผ่นพับ โปสเตอร์
- การปลูกผักสำหรับคนเมือง
- การเพาะเห็ดเบื้องต้น
- การเพาะผักงอก
- ผักสามัญประจำบ้าน
- องค์ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สู่การเป็น Smart Officer พืชผัก เห็ด
- ศัตรูพืชผักและการควบคุม

- การผลิตพืชผักปลอดภัย
- การปลูกคะน้า
- การปลูกและดูแลพืชผักในช่วงน้ำน้อย
- การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน
- ผลิตและบริโภคผักปลอดภัย
- การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
- พริก
- การปลูกเมล่อนและแคนตาลูป
- การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
- การปลูกเผือก
- การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก
- การเพาะผักงอกหลังน้ำลด

- การฟื้นฟูแปลงและการปลูกผักหลังน้ำลด
- การปลูกและดูแลข้าวโพดฝักอ่อน
- การปลูกและดูแลข้าวโพดหวาน

- การปลูกและดูแลข้าวโพดข้าวเหนียว
- การปลูกและดูแลหน่อไม้ฝรั่ง
- การปลูกและดูแลกะหล่ำปลี
- การปลูกและดูแลแคนตาลูป
- การปลูกและดูแลกะหล่ำดอก
- การปลูกและดูแลพริก
- การปลูกและดูแลผักชี
- การปลูกและดูแลแตงกวา
- การปลูกและดูแลมะเขือเปราะ
- การปลูกและดูแลกระเทียม
- การปลูกและดูแลขิง
- การปลูกและดูแลคะน้า
- การปลูกและดูแลถั่วฝักยาว
- การปลูกและดูแลเห็ดฟาง
- การปลูกและดูแลกระเจี๊ยบเขียว
- การปลูกและดูแลหอมหัวใหญ่
- การปลูกและดูแลเห็ดนางรม-นางฟ้า
- การปลูกและดูแลมะละกอ
- การปลูกและดูแลมันฝรั่ง
- การปลูกและดูแลหอมแดง
- การปลูกและดูแลมะเขือเทศ
- วิธีฟื้นฟูแปลงและปลูกผักหลังน้ำลด

 

 

ไม้ผล
เอกสารคำแนะนำ แผ่นพับ โปสเตอร์
- องค์ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สู่การเป็น Smart Officer ไม้ผล ไม้ยืนต้น
- ศัตรูไม้ผลและการควบคุม
- การทำอาหารจากกล้วย
- การจัดชั้นคุณภาพผลไม้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลำไย และลิ้นจี่)
- Fruits in Thailand

- อโวกาโด ไม้ผลพืชเศรษฐกิจ สร้างความยั่งยืนบนพื้นที่สูง
- การทำสวนไม้ผลเขตร้อนขั้นพื้นฐาน
- การจัดการศัตรูมะม่วงด้วยวิธีอบไอน้ำ
- การปฏิบัติดูแลสวนไม้ผลแบบยกร่องในระหว่าง
ถูกน้ำท่วมขัง

- การฟื้นฟูไม้ผลหลังน้ำลด
- การผลิตลองกองนอกฤดู

- การผลิตทุเรียนนอกฤดู
- การผลิตมังคุดนอกฤดู
- การผลิตเงาะนอกฤดู
- การผลิตมะนาวนอกฤดู
- การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์

- การปลูกและดูแลองุ่น
- การปลูกและดูแลส้มโอ
- การปลูกและดูแลขนุน
- การปลูกและดูแลลำไย (ในฤดู)
- การปลูกและดูแลลำไย (นอกฤดู)
- การปลูกและดูแลลองกอง
- การปลูกและดูแลลิ้นจี่
- การปลูกและดูแลมะม่วง
- การปลูกและดูแลมังคุด (ภาคตะวันออก)
- การปลูกและดูแลมังคุด (ภาคใต้)
- การปลูกและดูแลมะปราง
- การปลูกและดูแลสตรอเบอร์รี่
- การปลูกและดูแลมะขามหวาน
- ทุเรียนมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด
- ลองกอง ผลไม้มหัศจรรย์มากประโยชน์
- กินมังคุด...ดีอย่างไร
- เงาะ...กับสรรพคุณเพื่อสุขภาพ
- สละ...ประโยชน์ที่ควรรู้เพื่อสุขภาพ
- เคล็ดไม่ลับ! ดูแลไม้ผล ในช่วงฤดูแล้ง

 

   
ไม้ยืนต้น
เอกสารคำแนะนำ แผ่นพับ โปสเตอร์

- การปลูกมะพร้าวและการควบคุม ศัตรูมะพร้าว
- การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ
- พันธุ์โกโก้ที่ให้การรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรเพื่อการส่งเสริมการปลูก
- การผลิตกาแฟอะราบิกาคุณภาพบนพื้นที่สูง

  - การปลูกและดูแลกาแฟ
- การปลูกและดูแลชา
- การปลูกและดูแลมะพร้าว

 

   
ยางพาราและปาล์มน้ำมัน
เอกสารคำแนะนำ แผ่นพับ โปสเตอร์
- การดูแลสวนยางพาราในช่วงฤดูแล้ง
- การวินิจฉัยศัตรูพืช (ยางพารา)
- การให้น้ำในสวนปาล์มน้ำมัน
- การปลูกพืชร่วม ปลูกพืชแซม และทำกิจกรรมเสริม เพิ่มรายได้ในสวนยางพารา
 
     
ไม้ดอกและไม้ประดับ
เอกสารคำแนะนำ แผ่นพับ โปสเตอร์
- การปลูกดาวเรือง
- การดูแลกล้วยไม้ในฤดูแล้ง
- เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอก
ไม้ประดับ

- องค์ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สู่การเป็น Smart Officer ไม้ดอกไม้ประดับ
- ศัตรูไม้ดอกไม้ประดับและการควบคุม
- พันธุ์กล้วยไม้
- กล้วยไม้
- สวนกล้วยไม้ GAP สำหรับเกษตรกร
- การผลิตไม้ตัดใบ
- การปลูกบัว
- ไม้ประดับในอาคาร
 
   
สมุนไพรและเครื่องเทศ
เอกสารคำแนะนำ แผ่นพับ โปสเตอร์/คลิปวิดีโอ
- พืชสมุนไพร ภูมิปัญญาไทย
- สมุนไพรประจำบ้าน
- องค์ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สู่การเป็น Smart Officer สมุนไพรและเครื่องเทศ
- การผลิตสมุนไพร
- เทคนิคการปลูก ดูแลรักษา ไพล และดีปลี
- น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
- กระชาย
- เทคนิคการทำลูกประคบสมุนไพรให้สวยงาม
     
แมลงเศรษฐกิจ
เอกสารคำแนะนำ แผ่นพับ คลิปวิดีโอ
- การผลิตน้ำผึ้งคุณภาพ
- องค์ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สู่การเป็น Smart Officer ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ
- น้ำผึ้งแท้...ควรมีลักษณะอย่างไร
- เทคโนโลยีการผลิตขยายนางพญาผึ้งจาก
อาร์เจนติน่า

- การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งและชันโรง
- ผึ้งโพรงไทย
- ชันโรง นักผสมเกสรชั้นยอด
- จิ้งหรีด...แมลงเศรษฐกิจ
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
- การเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้า
- การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
- การเลี้ยงผึ้งจิ๋ว (ชันโรง)
- การเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้า
- การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด
- น้ำผึ้ง ความหวานจากธรรมชาติ มากคุณค่า
สารพัดประโยชน์ (คลิปวิดีโอ โปสเตอร์)
- ผึ้ง แมลงตัวจิ๋วมหัศจรรย์ สุดยอดนักผสมเกสร
 
อื่น ๆ
เอกสารคำแนะนำ แผ่นพับ โปสเตอร์

- การปลูกพืชใช้น้ำน้อย (พริก มะระจีน แตงกวา
ถั่วฝักยาว กวางตุ้ง คะน้า แตงไทย เห็ดฟางกองเตี้ย มันเทศ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ข้าวโพดหวาน
ถั่วเขียวผิวมัน
ถั่วเหลือง ดาวเรืองตัดดอก)
- ระบบการให้น้ำพืช

- การปลูก การดูแลรักษา และการจัดการศัตรูของ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
- การปลูกพืชหลังนา
- ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

- คำแนะนำการปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง
- การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
 
     
 
 
 
กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ผู้ดูแลระบบ คณะบริหารจัดการเว็บไซต์ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร