เทคนิคการเลี้ยงและการจัดการเลี้ยงชันโรง
    * ลักษณะทั่วไปและวงจรชีวิตของชันโรง
      - วรรณะชันโรง
      - วงจรชีวิตของชันโรง
    * การเตรียมการก่อนการเลี้ยงชันโรง
      - การเตรียมวัสดุอุปกรณ์
      - พันธุ์ชันโรง
      - การเตรียมพ่อ-แม่พันธุ์ (การแยกขยายรังชันโรง)
    * การเลี้ยงและจัดการชันโรง
    * การป้องกันและกำจัดศัตรูชันโรง
    * การเก็บผลผลิตจากชันโรง
    * แหล่งผลิตที่สำคัญ
    * ตารางข้อมูล
      - ขั้นตอนการเลี้ยงและการจัดการชันโรง
      - ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของชันโรง
    * แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
      - การแยกขยายรัง และการเก็บผลผลิตให้ถูกสุขลักษณะ
      - แหล่งสืบค้นข้อมูล
       
 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์

    * ตัวอย่างการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากชันโรง
      - พรอพอลิสน้ำ
      - พรอพอลิสบาล์ม