-เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ ในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่"
ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมทีเคพาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
  - ประชุมหารือแบบทวิภาคีระหว่างคณะผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพยุโรปและฝ่ายไทย
วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
  - สัมมนาในหัวข้อ "โอกาสทองจิ้งหรีดไทยไปอียู: แมลงเศรษฐกิจเปลี่ยนโลก"
วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น
  - สัมมนาในหัวข้อ "เจาะลึกระเบียบอาหารใหม่อียู: ปูทางตลาดสินค้าเกษตรไทย"
วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
  - เก็บตัวอ่างผึ้งพันธุ์ ( Apis mellifera ) เพื่อตรวจ DNA
  - ผึ้งหลวง...เลี้ยงได้ที่ควนโส จ.สงขลา
  - แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงด้วงสาคู ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย