- การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 14 เรื่อง การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
น้ำผึ้งไทย วันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ อาคารศูนย์ประชุมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สวทช. จังหวัดปทุมธานี
  - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ
ในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561
ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮอลิเดย์ การ์เดน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่