ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
-
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ไทย ปี ๒๕๖๔"
   
ประกาศผู้ชนะราคาจัดทำสื่ออัตลักษณ์ ปี ๒๕๖๓
   
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ ปี ๒๕๖๓
   
ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ ปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
ขอบเขตของงาน โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ ปี ๒๕๖๓
   
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 "จ้างเหมาผลิตสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ผลไม้" ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
   
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง ฯ จ้างจัดพิมพ์เอกสาร เรื่องการปลูกถั่วลิสงในฤดูแล้ง กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
   
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง ฯ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
   
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง ฯ ซื้อผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปฯ กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำใบประกาศนียบัตรพร้อมปก ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
 
............................................................................................................................
............................................................................................................................