ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันฝรั่ง ปี 2559
-
         
 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันฝรั่ง ปี 2559
   
   
   
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง "ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันฝรั่ง ปี 2559"
       
       
       
         
 
แผนและผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันฝรั่ง ปี 2559 (รายจังหวัด)
   
จังหวัดเชียงใหม่   แผนการดำเนินงาน   ผลการดำเนินงาน
   
จังหวัดเชียงราย    แผนการดำเนินงาน   ผลการดำเนินงาน
   
จังหวัดลำพูน       แผนการดำเนินงาน   ผลการดำเนินงาน
   
จังหวัดพะเยา       แผนการดำเนินงาน   ผลการดำเนินงาน
   
จังหวัดตาก          แผนการดำเนินงาน   ผลการดำเนินงาน
   
จังหวัดสกลนคร  แผนการดำเนินงาน   ผลการดำเนินงาน
     
   
............................................................................................................................
จำนวนผู้เข้าชม (13/11/14)
............................................................................................................................