ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม
ระว่างวันที่ 26-27 ธันวา
คม 2560 ณ โรงแรมที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กทม.
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
.......................................................................................................
Free Web Hit Counter  
 
.......................................................................................................