ระเบียบงานการเงินและพัสดุ สสจ.
 
 
 
* แบบฟอร์มการจัดซื้อ-จัดจ้างพัสดุราชการ (5 ส.ค 2554)  คลิ๊ก
 
* ระเบียบงานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการ (9 ก.พ.2554)  คลิ๊ก
 
* ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดีดกับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ (9 ก.พ.2554)  คลิ๊ก
  * ตัวอย่างหนังสือภายใน แบบ 1 (บันทึก) (9 ก.พ.2554)  คลิ๊ก
 
* ตัวอย่างหนังสือภายใน แบบ 2 (บันทึก) (9 ก.พ.2554)  คลิ๊ก
 
* ตัวอย่างหนังสือภายนอก (ครุฑ) (9 ก.พ.2554)  คลิ๊ก
 
* ตัวอย่างหนังสือคำสั่ง (9 ก.พ.2554)  คลิ๊ก
 
* ตัวอย่างหนังสือเวียน (9 ก.พ.2554)  คลิ๊ก
 
* ตัวอย่างหนังสือประทับตรา (9 ก.พ.2554)  คลิ๊ก
 
* ตัวอย่างหนังสือข้อบังคับ (9 ก.พ.2554)  คลิ๊ก
 
* ตัวอย่างหนังสือระเบียบ (9 ก.พ.2554)  คลิ๊ก
 
* ตัวอย่างหนังสือบันทึกข้อตกลง (9 ก.พ.2554)  คลิ๊ก
 
* ตัวอย่างหนังสือรับรอง (9 ก.พ.2554)  คลิ๊ก
 
* ตัวอย่างการเขียนหนังสือ วาระการประชุม และ รายงานการประชุม (9 ก.พ.2554)  คลิ๊ก
 
* ตัวอย่างหนังสือประกาศ (9 ก.พ.2554)  คลิ๊ก
 
* ตัวอย่างจ่าหน้าซองจดหมายภาษาไทย (9 ก.พ.2554)  คลิ๊ก
 
* ตัวอย่างจ่าหน้าซองจดหมายภาษาอังกฤษ (9 ก.พ.2554)  คลิ๊ก
 
* หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมภายในประเทศ (8 ก.พ.2554)  คลิ๊ก
  * คำขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรฯ 2542 (22 ก.ย. 2553) คลิ๊ก
 
* แจ้งอัตราค่าใช้จ่ายงานประชาสัมพันธ์ ใช้เป็นมาตรฐานกลาง กสก. (6 ส.ค. 2552)  คลิ๊ก
 
* แบบฟอร์มบันทึกส่งใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและเงินสดหักใช้เงินยืม (18 ธ.ค. 2551)  คลิ๊ก
 
* แบบฟอร์มบันทึกส่งใบสำคัญเบิกเงินสดในการเดินทางไปราชการ (18 ธ.ค. 2551)  คลิ๊ก
  * แบบฟอร์มขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง (โดยวิธีพิเศษ) (1 ก.ย. 2551)  คลิ๊ก
 
* แบบฟอร์มขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป (1 ก.ย. 2551)  คลิ๊ก
  * แบบฟอร์มขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินต่ำกว่า 50,000 บาท (1 ก.ย. 2551) คลิ๊ก
  * แบบฟอร์มขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง (กรณีเปิดสอบราคา) (1 ก.ย. 2551)  คลิ๊ก
  * แบบฟอร์มขออนุมัติ ผอ.สสจ. โดยวิธีตกลงราคา (1 ก.ย. 2551)  คลิ๊ก
  * แบบฟอร์มขอนุมัติ ผอ.สสจ. โดยวิธีพิเศษ (1 ก.ย. 2551)  คลิ๊ก
 
จำนวนผู้เข้าชม (28/08/2008)
Website counter