ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
 
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
-
  * การจัดงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าไทย ในงาน Speciality & Fine Food Asia 2019 ณ Suntec สาธารณรัฐสิงคโปร์ 18/7/62
  * ติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่ถั่วเหลืองฝักสดและร่วมหารือการจัดงานประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 7 8/7/62
  * การจัดงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าไทย The 11th Thailand Grand Fair ณ International Convention Centre (ICC) ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน 26/6/62
  * โรคใบด่างมันสาปะหลัง (Cassava Mosaic Disease)
  * กรอบการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 2,10,16,20 กรกฎาคม 2561
  * การเสวนาเรื่อง"ไทยจะเป็นมหาอำนาจทางการเกษตร(ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)ได้อย่างไร" ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561
  * "Thai Festival 2018" ณ สวนโยโยงิ ประเทศญี่ปุ่น 12-13 พ.ค. 2561 15/5/61
  * ตลาดเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา 11/5/61
  * ผลักดันเกษตรกรในแปลงใหญ่เพื่อยกระดับการผลิตสู่มาตรฐาน GAP ปี 2561 11/5/61
 
 
  * "กาแฟเทพเสด็จ"กาแฟอะราบิกาตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 27/3/61
  * เกษตรกรสุพรรณบุรี"ปรับพื้นที่นาปรังมาปลูกถั่วเขียว มีรายได้ดีกว่าทำนา" 27/ 3/61
  * ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้ สวทช นำไปต่อยอดพัฒนา 26/3/61
  * อบรมเกษตรอินทรีย์ และสนับสนุนวัสดุฝึกเกษตรอินทรีย์ 21/3/61
  * ประชุมคณะอนุกรรมการฯ MOU GAP พืชคณะที่ 6 ครั้งที่ 1/2561 20/3/61
  * โครงการ GAP ปี 2561 แปลงใหญ่ถั่วเหลือง และแปลงใหญ่กล้วยหอม 20/3/61
  * ตลาดเกษตรกร(ถาวร) กรมส่งเสริมการเกษตร 19/3/61
  * การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานน้ำผึ้งไทย
  * โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ และงานรณรงค์การผลิตถั่วเหลืองชุมชนแบบครบวงจร
  * จดหมายข่าว คลัสเตอร์กล้วยไม้ (ฉบับที่ 1/2561)
  * ฝนแล้ง - น้ำทะเลหนุน ดูแลกล้วยไม้อย่างไร ?
  * การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กทม.
  * จดหมายข่าว คลัสเตอร์กล้วยไม้ (ฉบับที่ 4/2560)
  * เงื่อนไข และใบสมัคร ในการคัดเลือกเข้าร่วมจำหน่ายกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 6-26 พฤศจิกายน 2560
  * จดหมายข่าว คลัสเตอร์กล้วยไม้ (ฉบับที่ 1-3/2560)
  * สานสัมพันธ์ไทย- ยูนนาน
  * ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ผลการประกวดแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
  * ผู้นำเข้าสาธารณรัฐตุรกีพบผู้ผลิตไม้ดอกไม้ประดับไท
  * ประชาสัมพันธ์แหล่งจำหน่ายดาวเรือง
  * คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี"
  * มาตรฐานเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว
  * ชีววิธีที่บ้านน้ำเกี๋ยน
  * การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่พืชสมุนไพร
  * แมลงผสมเกสร...การเพิ่มผลิตภาพการผลิตพืช
   
 
 1  2  3   
............................................................................................................................
จำนวนผู้เข้าชม (28/08/2008)
www.karaoke-music-machines.com
............................................................................................................................