ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
 
ภาคการเกษตรไทยในประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community)
-
   
/ความเป็นมาและพัฒนาการของอาเซียน     คลิ๊ก     (โดย ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ)
/ยุทธศาสตร์ประเทศและการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน    คลิ๊ก    (โดย นายพีรพร พร้อมเทพ)
/ ประสบการณ์และบทเรียนของภาคเอกชนกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเชียน   คลิ๊ก    (โดย นายเจตน์ มีญาณเยี่ยม)
/ประชาคมอาเซียนกับภาคเกษตร    คลิ๊ก   (โดย นางอังคณา พุทธศรี)
/มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของอาเซียน    คลิ๊ก   (โดย นางสาวก่อวดี ผลเกลี้ยง)
/ประสบการณ์และบทเรียนของ "สยามไทโย" กับการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    คลิ๊ก     (โดย ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ เกตุแก้ว)
/ ประชาคมอาเซียน    คลิ๊ก       (โดย นางอรสา ดิสถาพร ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการผลิตผัก ไม้ดอกไม้ประดับและพืชสมุนไพร)
/ สรุปผลการสัมมนาจัดการความรู้ เรื่องการวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันพืชเศรษฐกิจเพื่อรองรับ AEC    คลิ๊ก    (โดย น.ส.ราตรี เม่นประเสริฐ
  เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ สสก. , นางอรสา ดิสถาพร ผชช. ด้านส่งเสริมและจัดการผลิตผัก ไม้ดอกไม้ประดับและพืชสมุนไพร , น.ส.เพ็ญระพี ทองอินทร์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ)
/ นโยบายการเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทย เพื่อก้าวไปสู่ AEC    คลิ๊ก    (โดย นางนารีณัฐ รุณภัส รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
 
............................................................................................................................
จำนวนผู้เข้าชม (1/11/2012)
............................................................................................................................