คณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

นางมาลินี ยุวนานนท์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
นายสุเทพ โสมภีร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตไม้ผล
ไม้ยืนต้นและยางพารา
นางสาวจิราภา จอมไธสง
ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการผลิตพืชผัก
ไม้ดอกไม้ประดับและพืชสมุนไพร
นางสาวพรทิพย์ เริงธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวเพ็ญระพี ทองอินทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ผล
นางสาวศันสนีย์ นิติธรรมยง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น
นางสาวสุริวัสสา รัตนรักษ์ติยา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมยางพารา
และปาล์มน้ำมัน
นางปดารณี ธรรมธร
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด
นางพิสมัย พึ่งวิกรัย
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ
นางสาวขนิษฐา พงษ์ปรีชา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพร
และเครื่องเทศ
นางสุมาลี ชิณวงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัว
นางสาวอรุณ แก้วขาว
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม
นางสาววัลภา ปันต๊ะ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชน้ำมัน
และพืชตระกูลถั่ว
นายวิโรจน์ จันทร์ขาว
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมระบบการผลิตข้าว
นายนริศร์ คงสมบุญ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ
 
นางสาวประพิศพรรณ อนุพันธ์
ผู้อำนวยการกลุ่มคุณภาพ
และมาตรฐานสินค้าเกษตร
นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตร