- ติดตามสภาวการณ์การผลิตมันสำปะหลังพร้อมร่วมคาดการณ์ปริมาณพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตปี 2562/63 จ.นครราชสีมา สระแก้ว และชลบุรี 6 ก.ย.62
- จัดประชุมการบริหารจัดการสับปะรด วันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 4/1-2 กรมส่งเสริมการเกษตร 5 ก.ย.62
- ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไผ่และหวายเพื่อความยั่งยืน ปี 2562 และโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ไผ่) อำเภอท่าลี่ และอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 30 ส.ค.62
- การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท 27 ส.ค.62
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประเมินคุณภาพกล้วยไม้เพื่อการพัฒนาพันธุ์และตัดสินการประกวด ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร 23 ส.ค.62
- ร่วมจัดการประชุมและนิทรรศการ Agriculture 4.0 Conference and Exhibition
22 ส.ค.62
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ณ โรงแรมลพบุรีอินนท์รีสอร์ท 22 ส.ค.62
- ภาษาผึ้ง 21 ส.ค.62
- ติดตามสถานการณ์ลำไยฤดูกาลผลิต ปี 2562 ในภาคเหนือ 13 ส.ค.62
- งานประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-
ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
9 ส.ค.62
- งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการคลัสเตอร์กล้วยไม้...ตลาดงานวิจัยกล้วย ณ โรงแรมไมด้า
แกรนด์ทวารวดี จ.นครปฐม
6 ส.ค.62
- งานนัดพบสื่อ Meet The Press ครั้งที่ 2 "รวมพลังแปลงใหญ่ สร้างเครือข่ายเข้มแข็ง"
5 ส.ค.62
- ร่วมอภิปรายผลการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูก
ข้าวโพดหลังฤดูทำนาในภาพรวม ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส
์  30 ก.ค.62
- การจัดนิทรรศการหมุนเวียนครั้งที่ 4 เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ผักและสมุนไพรไทย
"Well-being, Green Liveing" ในงาน Beijing Expo 2019 ณ Yanqing District
กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 30 ก.ค.62
- การจัดงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าไทย ในงาน Speciality & Fine Food
Asia 2019 ณ Suntec สาธารณรัฐสิงคโปร์
  18 ก.ค.62
- ติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่ถั่วเหลืองฝักสดและร่วมหารือการจัดงานประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 7 8 ก.ค.62
- การจัดงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทย The 11th Thailand Grand Fair ณ International Conventional Centre (ICC) กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน 26 มิ.ย.62
- โรคใบด่างมันสาปะหลัง (Cassava Mosaic Disease)