- รับมือวิกฤตน้ำเค็มรุก...สวนกล้วยไม้ 19 ม.ค.65
- รายงานสถานการณ์ค่าความเค็มและปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีน 19 ม.ค.65
- ผักคุณภาพจากแหล่งผลิตสู่ตลาด จากเกษตรกรถึงผู้บริโภคโดยตรง 17 ม.ค.65
- โครงการส่งเสริมผักปลอดภัยปลูกได้เอง 17 ม.ค.65
- กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการทำงานร่วมกับสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย เพื่อพัฒนาการผลิตการตลาดทุเรียนไทย 17 ม.ค.65
- เชื่อมโยงแปลงใหญ่เห็ด...สู่ตลาดค้าส่ง โครงการผักร่วมใจ ณ ตลาดไท 17 ม.ค.65
- เกษตรฯ คุมเข้มทุเรียนอ่อนภาคตะวันออก กำหนดวันเก็บเกี่ยวปี 65 สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค 13 ม.ค.65
- ขอเชิญรังฟัง นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ ประเด็น "Fruit Board เคาะแนวทางจัดการไม้ผลปี 65" 28 ธ.ค.64
- พลิกฟื้นคุณภาพชีวิตชาวสวนมะม่วง 27 ธ.ค.64
- กรมส่งเสริมการเกษตร แนะอบอุ่นบ่อเลี้ยงจิ้งหรีด สร้างรายได้สูงในฤดูหนาว 27 ธ.ค.64
- เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "แมลงเศรษฐกิจ:ตอบโจทย์ BCG Economy" เพื่อหารือแนวทางการผลักดันแมลงเศรษฐกิจ เชิงอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนในประเทศไทย 24 ธ.ค.64
- กิจกรรมพัฒนาความรู้และศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการจัดการธุรกิจเกษตรและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 1 24 ธ.ค.64
- ประชุมหารือเรื่องการขยายกรอบระยะเวลาและปรับรายละเอียดโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 15 ธ.ค.64
- กรมส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนงานส่งเสริมตลาดเกษตรกรเชื่อมโยงตลาดหลายมิติ 14 ธ.ค.64
- ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2565 13 ธ.ค.64
- ร่วมทำโครงการขยายผลงานวิจัย BCG อ้อยโรงงาน 13 ธ.ค.64
- กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าขับเคลื่อนแปลงใหญ่ระดับประเทศ ปี 2565 3 ธ.ค.64
- ติดตามเร่งรัด กำกับการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของ แปลงใหญ่เกลือทะเล 1 ธ.ค.64
- ประชุมเฉพาะกิจ ครั้งที่ 5/2564 เพื่อให้ข้อคิดเห็นการบริหารจัดการผลไม้ระดับ Area based : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ธ.ค.64
- ติดตามงานไม้ยืนต้นพื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี 1 ธ.ค.64
- ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 6/2564 29 พ.ย.64
- เข้าร่วมกิจกรรม Live Your Idea Matter 29 พ.ย.64
- ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 25 พ.ย.64
- แนะนำแหล่งผลิตพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อใช้สำหรับปลูกในฤดูการผลิตปี 2564/2565 25 พ.ย.64
- ประชุมการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ไม้ดอกไม้ประดับ) 25 พ.ย.64
- ลงพื้นที่ดูงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ จังหวัดสระบุร24 พ.ย.64
- กรมส่งเสริมการเกษตร แนะเกษตรกรเลี้ยงผึ้ง เตรียมความพร้อมรังผึ้ง เพิ่มปริมาณและคุณภาพน้ำผึ้ง ช่วงต้นหนาว-ฤดูดอกไม้บาน 22 พ.ย.64
- กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำวิธีกู้แปลงผักหลังน้ำลด 22 พ.ย.64
- สำรวจพื้นที่จัดทำแปลงพยากรณ์ผลผลิตทุเรียน มังคุด และแปลงขนุนอัตลักษณ์ภาคตะวันออก 18 พ.ย.64

- เข้าร่วมประชุมติดตามและประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร (ยางพาราและปาล์มน้ำมัน) จ.พังงา 17 พ.ย.64

- เข้าร่วมประชุมและติดตามความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูด้วยเกษตรอินทรีย์สำหรับมะพร้าวน้ำหอมอย่างยั่งยืน จ.นครปฐม 16 พ.ย.64
- กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีฟื้นฟูแปลงและวิธีการปลูกผักหลังน้ำลด 15 พ.ย.64
- กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนไขข้อสงสัย เรื่อง "การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ" 15 พ.ย.64
- โครงการยกระดับแปลงใหญ่ (ผึ้งโพรง) ด้วยเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรม จ.นครศรีธรรมราช 15 พ.ย.64
- กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมจัดแคมเปญครั้งใหญ่ ฉลองยอดขาย 300 ล้าน ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com 15 พ.ย.64
- เปิดพื้นที่ตลาดไชยทิศ ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่มช่องทางจำหน่ายช่วยเหลือเกษตรกร 12 พ.ย.64
- ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 3/2564 12 พ.ย.64
- ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 12 พ.ย.64
- ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ด้านพืชและผลิตภัณฑ์ของอาเซียน ครั้งที่ 19-2/2564 12 พ.ย.64
- ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน "ฮาลาล" ครั้งที่ 5/2564 12 พ.ย.64
- ร่วมเวทีเสวนา "สมุนไพรไทย สมุนไพรโลก : Thai Hub Thai Herb" 4 พ.ย.64
- กรมส่งเสริมการเกษตรหารือแนวทางพัฒนาเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรร่วมกับตลาดไทย 4 พ.ย.64
- กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับขึ้นทะเบียน 5 แมลงเศรษฐกิจ หวังดันเป็นอาชีพเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน 3 พ.ย.64
- กิจกรรม 5 ส บริเวณรอบอาคารส่งเสริมเบญจสิริกิติ์ 15 ต.ค.64
- ประชุมคณะกกรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ครั้งที่ 1/2565 15 ต.ค.64
- ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมพืชสมุนไพรไทย 12 ต.ค.64
- ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานตามรูปแบบของการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG โมเดล (มะพร้าวน้ำหอม) จังหวัดราชบุรี 11 ต.ค.64
- แสวงหาโอกาสเปิดตลาดใหม่ ๆ สำหรับสินค้าเกษตร เพื่อเกษตรกร ฝ่าวิกฤตโควิด-19 5 ต.ค.64
- "อาคารแสดงประเทศไทย" ได้ฤกษ์เปิดอย่างเป็นทางการ พร้อมประชันความอลังการระดับโลก ในงาน World Expo 2020 Dubai 5 ต.ค.64
- ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2564 17 ก.ย.64
- ประชุมเฉพาะกิจเพื่อให้ข้อคิดเห็นการบริหารจัดการผลไม้ระดับ Area based และปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการผลไม้รายสินค้า ครั้งที่ 4/2564 17 ก.ย.64
- Webinar on indigenous Fruits and Vegetable 2021 15 ก.ย.64
- ประชุมเฉพาะกิจเพื่อแลกเปลี่ยนในการให้ข้อเสนอใหม่ด้านการบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 2/2564 13 ก.ย.64
- ประชุมเฉพาะกิจเพื่อให้ข้อคิดเห็นการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 ตลอดห่วงโซ่เพิ่มมูลค่า (value chain) 2 ก.ย.64
- ประชุมหารือแนวทางการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2/2564 2 ก.ย.64
- การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564 1 ก.ย.64
- ร่วมประชุมคณะกรรมการพืชสวนโลก 2021 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 4/2564 30 ส.ค.64
- ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับรองฮธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี 27 ส.ค.64
- กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกรและผู้สนใจกล้วยไม้ ร่วมค้นหาทางออกกล้วยไม้ไทยยุคโควิด พลิกวิกฤต...สู่โอกาสสร้างรายได25 ส.ค.64
- กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้เกษตรกรทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 23 ส.ค.64
- กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาความรู้ให้เจ้าหน้าที่ด้านแมลงเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย 23 ส.ค.64
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางและแผนการดำเนินงานการจัดตั้งและขับเคลื่อนสภาเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส แห่งประเทศไทย 19 ส.ค.64
- ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน "ฮาลาล" ครั้งที่ 4/2564 18 ส.ค.64
- เกษตรเดินหน้าโครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 6 ส.ค.64
- นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และคณะ เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบไข่ไก่ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ส่งมอบให้แก่ ศูนย์พักคอยวัดหนองผักชี (วัดราษฎร์นิยมธรรม) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 ภายใต้โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 5 ส.ค.64
- นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และคณะ เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพและผลิตภัณฑ์แปรรูป ให้แก่โรงพยาบาลสนามวัดไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ภายใต้โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 4 ส.ค.64
- ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 4/2564 30 ก.ค.64
- ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 4/2564 29 ก.ค.64
- ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ส่งมอบสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ไปมอบให้แก่ศูนย์พักคอยวัดหนองผักชี (วัดราษฎร์นิยมธรรม) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ตามโครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 27 ก.ค.64
- กรมส่งเสริมการเกษตรเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมหารือหาแนวทางการเลี้ยงด้วงสาคู 27 ก.ค.64
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป แก่โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ จ.สมุทรสาคร 19 ก.ค.64
- ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 2/2564 19 ก.ค.64
- ประชุมคณะอนุกรรมขับเคลื่อนการดำเนินการจัดงาน The International Horticultural Expo ( EXPO 2022 Floriade Almere) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom) 16 ก.ค.64
- อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกันนำผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภค มาเติมในตู้ปันสุข 16 ก.ค.64
- ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 14 ก.ค.64
- ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำสินค้าเกษตร ใส่ตู้ปันสุข บริเวณหน้ากรมส่งเสริมการเกษตร ตามโครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 13 ก.ค.64
- กรมส่งเสริมการเกษตร ขับเคลื่อนงานโครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 13 ก.ค.64
- คณะเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร รับมอบผลผลิตทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในสถานการณ์โควิด-19 และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 12 ก.ค.64
- กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมสนับสนุนโรงพยาบาลสนามร่วมใจรักษ์ จังหวัดปทุมธานี ตามโครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 9 ก.ค.64
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ครั้งที่ 4/2564 9 ก.ค.64
- ส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากการเกษตรให้แก่โรงครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาพกาชาดไทย ภายใต้โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 8 7 ก.ค.64
- ส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากการเกษตรให้ศูนย์บริการฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายใต้โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 7 5 ก.ค.64
- กลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 3/2564 5 ก.ค.64
- เกษตรร่วมใจส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 2 ก.ค.64
- เกษตรร่วมใจส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 2 ก.ค.64
- เกษตรร่วมใจส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี 2 ก.ค.64
- เกษตรร่วมใจส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 2 ก.ค.64
- กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินโครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 2 ก.ค.64
- เกษตรจับมือกลาโหม ทำ MOU ร่วมกัน ช่วยเหลือเกษตรกรไทย 1 ก.ค.64
- โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 ส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพและผลิตภัณฑ์แปรรูป สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฉีดวัคซีน สนามกีฬาเวสน์ 2 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 29 มิ.ย.64
- ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน สนับสนุนการดำเนินงานโครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 29 มิ.ย.64
- อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรรับมอบไข่ไก่ พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูป จากผู้แทนบริษัทซีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 ของกรมส่งเสริมการเกษตร 28 มิ.ย.64
- สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร รับมอบกาแฟปรุงสำเร็จ จากบริษัท ยาคอบส์ ดาวเออร์ เอ็กเบิกร์กส์ ทีเอส จำกัด เพื่อสนับสนุนโครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทย สู้ภัยโควิด-19 28 มิ.ย.64
- สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพและผลิตภัณฑ์แปรรูปจาการเกษตร ให้แก่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางแขน 28 มิ.ย.64
- ทำความเข้าใจวิถีการปลูกมะพร้าวและการเลี้ยงด้วงสาคูที่ถูกต้องและยั่งยืน 25 มิ.ย.64
- สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรเป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร รับมอบกาแฟสำเร็จชนิดผง และน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทย สู้ภัยโควิด-19 25 มิ.ย.64
- ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 3/2564 23 มิ.ย.64
- โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู่ภัยโควิด ส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพ สนับสนุนโรงครัวพระราชทานฯ 23 มิ.ย.64
- กลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตและการลงทุนเกี่ยวกับสินค้าและ ผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน "ฮาลาล" ครั้งที่ 3/2564 17 มิ.ย.64
- โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนสินค้าเกษตร สำหรับการดำเนินการของโรงครัวพระราชทาน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร 17 มิ.ย.64
- อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร รับมอบผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร จากบริษัท อินบิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสนับสนุนโครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 14 มิ.ย.64
- ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และการตรวจสอบย้อนกลับ ครั้งที่ 2/2564 14 มิ.ย.64
- สัมมนาเรื่อง "รู้ก่อนเจาะตลาดอินทรีย์:ระบบรับรองเกษตรอินทรีย์ของแคนาดา" 14 มิ.ย.64
- ประชุม Task Force on ASEAN Standards for Horticultural Produce and Other Food Crops (TF-MASHP) ครั้งที่ 16 14 มิ.ย.64
- กรมส่งเสริมการเกษตรรับมอบกาแฟดริป จากบริษัท เดอะ คอฟฟี่ บีน โรสติ้ง จำกัด เพื่อเข้าร่วมโครงการเกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 11 มิ.ย.64
- วันสิ่งแวดล้อมโลก กับ พืชตระกูลถั่ว 8 มิ.ย.64
- แบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 7 มิ.ย.64
- ร่วมประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) ระดับเขต ครั้งที่ 2/2564 4 มิ.ย.64
- เฉลิมชัย ปล่อยคาราวานรถสินค้าเกษตรคุณภาพ ตาม "โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19" ครั้งที่ 1 ส่งต่อกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 2 มิ.ย.64
- ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 2/2564 31 พ.ค.64
- อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกันนำผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภค มาเติมในตู้ปันสุข 31 พ.ค.64
- ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 3/2564 28 พ.ค.64
- กรมส่งเสริมการเกษตรรับมอบข้าวสารจากจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อร่วมกิจกรรมโครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้โควิด 28 พ.ค.64
- กรมส่งเสริมการเกษตรยกระดับเกษตรกร ด้วยการส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ไทย ปี 2564 หวังสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทย 25 พ.ค.64
- กรมส่งเสริมการเกษตรรับมอบสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เพื่อสนับสนุนการดำเนินการโครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้โควิด 25 พ.ค.64
- เกษตรปลื้ม ปีแรกของเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ทำยอดขายรวมทะลุ 200 ล้านบาท 25 พ.ค.64
- ประชุมเปิดการตรวจสอบโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 25 พ.ค.64
- กรมส่งเสริมการเกษตรรับมอบไข่ไก่จากสมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่ สนับสนุนการดำเนินการโครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้โควิด ของกรมส่งเสริมการเกษตร 25 พ.ค.64
- กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานวันผึ้งโลกผ่านระบบออนไลน์ หวังกระตุ้นเกษตรกรยุคใหม่ต่อยอดเพิ่มมูลค่าด้วยผลิตภัณฑ์ จากผึ้ง 24 พ.ค.64
- เกษตรเผยผลกิจกรรม "แบ่งปันน้ำใจ มอบผักและผลไม้ไทยให้บุคลากรทางการแพทย์" 24 พ.ค.64
- อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวช่อง Thai PBS HD ช่วงรายการ วันใหม่ วาไรตี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม งานวันผึ้งโลก 2564 วันที่ 20 พ.ค. 2564 20 พ.ค.64
- ประชุมโครงการการผลิตปาล์มนน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 17 พ.ค.64
- ร่วมประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตร ที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) ระดับเขต ครั้งที่ 2/2564 17 พ.ค.64
- ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564 14 พ.ค.64
- ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ด้านพืชและผลิตภัณฑ์ของอาเซียน ครั้งที่ 18-1/2564 13 พ.ค.64
- เวทีหารือสาธารณะ..."ผักจะเป็นวาระแห่งชาติได้อย่างไร" 13 พ.ค.64
- กิจกรรม "แบ่งปันน้ำใจ มอบผักและผลไม้ไทยให้บุคลากรทางการแพทย์" 13 พ.ค.64
- นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์ประเด็นสถานการณ์และการบริหารจัดการผลไม้ ภาคตะวันออก ปี 2564 3 พ.ค.64
- ประชุมคณะทำงานด้านการทำ Thailand Pavilion ในการเข้าร่วมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก EXPO 2022 Floriade Almere ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom) 3 พ.ค.64
- ประชุมคณะทำงานด้านการจัดนิทรรศการและบริการข้อมูลประเทศไทย ในการเข้าร่วมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก EXPO 2022 Floriade Almere ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom) 30 เม.ย.64
- ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี พ.ศ.2563-2567 ครั้งที่ 1/2564 30 เม.ย.64
- ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมตลาดออนไลน์ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Application Zoom 30 เม.ย.64
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการความร่วมมือระหว่างเยอรมัน-ไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการทำเกษตรแปลงใหญ่ อย่างยั่งยืนในประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564 29 เม.ย.64
- สสจ.ร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรพื้นที่ 1 มีนบุรี และเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมในโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ร่วมสนับสนุนแตงโมพันธุ์รันรัน ใส่ตู้ปันสุขของกรมส่งเสริมการเกษตร ในช่วงสถานการณ์โควิค 28 เม.ย.64
- สนับสนุนเกษตรกรโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 28 เม.ย.64
- ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2564 22 เม.ย.64
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตและการลงทุนเกี่ยวกับสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน "ฮาลาล" ครั้งที่ 2/2564 19 เม.ย.64

- กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือภาคเอกชน แบ่งปันข้อมูลสร้างระบบประกันภัยภูมิอากาศลดความเสี่ยงจากภัยแล้งในการเพาะปลูกมันสำปะหลังให้เกษตรกร 5 เม.ย.64

- MANGO OF SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก 5 เม.ย.64
- งานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย 2 เม.ย.64
- 129 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ2 เม.ย.64
- ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร คลัสเตอร์วัตถุดิบสมุนไพร ครั้งที่ 2/2564 2 เม.ย.64
- กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ดได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพเจ้าหน้าที่ผลิตสินค้าเกษตร (พืชผัก) 2 เม.ย.64