ประวัติการรับราชการ
e-mail : agriman@doae.go.th
e-mail : phol3432@hotmail.com
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติส่วนตัว
นายสุรพล จารุพงศ์
เกิดวันที่
7 กันยายน 2500
ประวัติการศึกษา
ปี 2516 ระดับมัธยมต้น โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จ.ฉะเชิงเทรา
ปี 2518 ระดับมัธยมปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ปี 2523 ระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี 2529 ระดับประกาศนียบัติชั้นสูง สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปี 2541 ระดับปริญญาโท สาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
ประวัติการรับราชการ
 
วัน / เดือน / ปี
ตำแหน่ง
สังกัด
5 มี.ค. 2524
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน 3
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
2 ก.พ. 2525
นักวิชาการเผยแพร่ 3 (โอนไปกรมส่งเสริมการเกษตร)
กองเกษตรสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
3 ส.ค. 2525
นักวิชาการเกษตร 3
กองส่งเสริมพันธุ์พืช
1 ต.ค. 2537
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตรที่สูง
กองส่งเสริมพืชสวน
2 ต.ค. 2542
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
กองแผนงาน
1 ต.ค. 2543
เกษตรจังหวัดนราธิวาส
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
15 พ.ย. 2544
เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
1 เม.ย. 2549
เกษตรจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
4 ธ.ค. 2552
ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้านวิชาการเกษตร)
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
   
 
จำนวนผู้เข้าชม (21.12.09)
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ชั้น 5 อาคารเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
** Department of Agricultural Extention 2143/1 Phaholyothin RD. Chatuchak Bangkok 10900 Thailand **
E-mail : agriman@doae.go.th and inapaipong14@hotmail.com