คณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
 
l
นางมาลินี  ยุวนานนท์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
   02-940-6125   /    -081-6979233
E-mail : agriman@doae.go.th
 
นายสุเทพ โสมภีร์
นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา
ด้านส่งเสริมและจัดการผลิตพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร
   081-19150382
 E-mail : susompee2503@hotmail.com
 
         
 
 
นางสาวพรทิพย์ เริงธรรม
 
น.ส.เพ็ญระพี ทองอินทร์
 
นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ผล
 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น
   02-579-0942   /     098-287-6145
     02-579-3816   /    -  
   02-940-6079   /    089-4902241
E-mail : agriman10@doae.go.th
E-mail : agriman41@doae.go.th
E-mail : agriman42@doae.go.th
 
E-mail : fruitthep@gmail.com
 
E-mail : ovichailak@hotmail.com
 
 
         
 
 
-ว่าง -
 
นางปดารณี ธรรมธร
 
นางพิสมัย พึ่งวิกรัย
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมยางพารา
 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมผักและเห็ด
 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ดอก
และปาล์มน้ำมัน
 
   02-940-6106  /   -
 
และไม้ประดับ
   02-940-6123   /    081-6979233
 
E-mail : agriman51@doae.go.th
 
   02-940-6104  /   
E-mail : agriman43@doae.go.th
 
E-mail :-
 
E-mail : agriman52@doae.go.th
E-mail : malineey@hotmail.com
 
 
E-mail : pisamai_ku41@hotmail.com
       
         
 
 
นางสาวขนิษฐา พงษ์ปรีชา
 
น.ส.ศันสนีย์ นิติธรรมยง
 
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพร
 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใย
 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชไร่
และเครื่องเทศ
 
และพืชหัว
 
อุตสาหกรรม
   02-579-9547  /   
 
   02-561-4765   /    
 
   02-940-6077   /    
E-mail : agriman53@doae.go.th
 
E-mail : agriman30@doae.go.th
 
E-mail : agriman30@doae.go.th
E-mail : -
 
 
E-mail : ---
       
         
 
 
นางสาววัลภา ปันต๊ะ
 
นายวิโรจน์ จันทร์ขาว
 
นายนริศร์ คงสมบุญ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชน้ำมัน
 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมระบบการผลิตข้าว
 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ
และพืชตระกูลถั่ว
 
    02-940-6100  /     08
 
    02-940-6102  /    
   02-561-0453   /    089-1069245
 
E-mail : agriman20@doae.go.th
 
E-mail : agriman64@doae.go.th
E-mail : agreman30@doae.go.th
 
E-mail : -
 
E-mail : wanlapa_p@hotmail.com
 
   
       
         
 
   
- ว่าง -
 
นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล
   
ผู้อำนวยการกลุ่มคุณภาพและ
 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตร
   
มาตรฐานสินค้าเกษตร
 
   02-940-6103   /     089-0990747
   
    02-940-6127  /    000000
 
E-mail : agriman60@doae.go.th
   
E-mail : agriman60@doae.go.th
 
E-mail : -
   
 
 
         
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ชั้น 5 อาคารเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
** Department of Agricultural Extention 2143/1 Phaholyothin RD. Chatuchak Bangkok 10900 Thailand **
E-mail : agriman@doae.go.th and inapaipong14@hotmail.com