บทบาทหน้าที่ ของ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
-
   
  1. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี และประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร
  2. กำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมการผลิต และการจัดการจัดการสินค้าเกษตร
  3. ให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิต และการจัดการสินค้าเกษตร
  4. เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการส่งเสริมการผลิต และการจัดการผลผลิตทางการเกษตร
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย (ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ)
   
   
 
 
 
 
................................................................................................................................................