ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
 
ผลการดำเนินงาน สสจ.
-
     
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป  คลิ๊ก
 
ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชหลังนา   คลิ๊ก
 
ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา   คลิ๊ก
 
ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชสมุนไพร   คลิ๊ก
   
- การจัดทำแปลงทดสอบนวัตกรรม การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ปีงบประมาณ 2555    คลิ๊ก
 
ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่   คลิ๊ก
 
ส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร   คลิ๊ก
 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   คลิ๊ก
   
   
   
   
   
   
............................................................................................................................
จำนวนผู้เข้าชม (24/02/2012)
............................................................................................................................