ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
 
รายงายผลการวิจัย
-
   
 
* รายงานการศึกษาวิจัย เรื่องศีกษาความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (มะพร้าว) ปี 2557    คลิ๊ก
 
* รายงานผลการศึกษา เรื่องการพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ ปี 2558   คลิ๊ก
 
* รายงานผลการศึกษา เรื่องการปลูกมันฝรั่งฤดูแล้ง ปี 2556/57    คลิ๊ก
 
* รายงานผลการศึกษา เรื่องผลการดำเนินงานและความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรฯ โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยในพืชผัก ปี ๒๕๕๖   คลิ๊ก
 
* รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาทดสอบการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก   คลิ๊ก   
 
* เอกสารวิชาการเรื่องเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่สวนส้มร้างทุ่งรังสิต    คลิ๊ก
  * เอกสารวิชาการเรื่องส้มแขก    คลิ๊ก
 
* เอกสารวิชาการเรื่องดีปลี   คลิ๊ก
 
* เอกสารวิชาการเรื่องมะรุม    คลิ๊ก
 
* เอกสารวิชาการเรื่องกระเจี๊ยบแดง    คลิ๊ก
 
* เอกสารวิชาการเรื่องคำฝอย     คลิ๊ก
 
* เอกสารวิชาการเรื่องขมิ้นชัน      คลิ๊ก
 
* เอกสารวิชาการเรื่องไพล      คลิ๊ก
 
* เอกสารวิชาการเรื่องบุกเนื้อทราย     คลิ๊ก
 
* เอกสารวิชาการเรื่องปัญจขันธ์     คลิ๊ก
 
* เอกสารวิชาการเรื่องกวาวเครือขาว     คลิ๊ก
 
* เอกสารวิชาการเรื่องวานิลลา      คลิ๊ก
 
* เอกสารวิชาการ การปลูก การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูของ "พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ"   คลิ๊ก
 
* เอกสารวิชาการเรื่องปาล์มน้ำมัน  คลิ๊ก
 
* เอกสารวิชาการเรื่องการการนำเข้าและส่งออกส้มเปลือกล่อนและผลิตภัณฑ์ ของไทย ปี 2552  คลิ๊ก
 
* เอกสารวิชาการเรื่องการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการสินค้ากระเทียม คลิ๊ก
 
* เอกสารวิชาการเรื่องการพัฒนาพืชสมุนไพรจีนในประเทศไทย   คลิ๊ก
 
* เอกสารวิชาการเรื่องการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต และการตลาดกล้วยไม้ฯ   คลิ๊ก
 
* เอกสารวิชาการเรื่องมันสำปะหลัง  คลิ๊ก
 
* การศึกษา ผลการดำเนินงานและความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อโครงการนำร่องจัดทำมาตรฐาน ISO 14001
 
   ในสวนยางพาราของเกษตรกร  คลิ๊ก
 
* การศึกษา ศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าผลไม้ไทย  คลิ๊ก
   
................................................................................................................................................
จำนวนผู้เข้าชม (17/02/2011)
Website counter
................................................................................................................................................